Центар за подршку
Е-настава
Правила студирања

Еколошки факултет је регистрован од стране Министарства  просвјете и културе и то Рјешењем о оснивању број 07.2-9631/07 од 28.12.2007. године а прву генерацију студената уписује школске 2008/2009 по принципу 3+2 ради усклађености са силабусима репрезентативних страних високошколских установа.  За првог декана Факултета изабран је проф. др Здравко Глушица.

Еколошки факултет од 26.01.2012. новим Статутом,  мијења назив у Факултет за екологију.

Факултет за екологију Независног универзитета Бања Лука је високообразовна академска и научна институција која своју мисију реализује наставним и научним, образовним и стручним радом и истраживањима.

Мисија факултета је да шири, унапређује и промовише знање и учење, да представља интелектуални изазов, мотивише креативност и подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мјерљивог друштвено-економског развоја и повећања укупног фундуса знања у најширем контексту, за добробит цјелокупног друштва, односно човјечанства.

Циљ студијског програма Екологија је да образује и оспособи нови профил стручњака у контексту све већег угрожавања животне средине, очитих оптерећења даљег развоја и настојања савремене науке и технологије да се минимизирају нивои загађења и деградације, односно сачувају природни услови и цивилизацијске вриједности.

Посебан је значај на плану опште едукације, јер ће наука о животној средини извјесно уз људска права и религију бити на свим нивоима образовања неизоставан едукативни избор људске цивилизацијске парадигме и мотив унапеђења културе живљења и опстанка.

Студенти стичу свестран и продубљен ниво разумјевања и оспособљености који ће кроз конкретна истраживања и широку примјену у пракси омогућити динамично-структурално дефинисање услова, утицаја фактора на плану: сагледавања широке лепезе загађења и деградације екосистема, детекције и идентификације агенаса способних да изазову промјене; изналажења и осмишљавања концепта поступака и метода за заштиту и унапређење  квалитета животне средине кроз изучавање индустријских и енергетских процеса и технологија у контексту њиховог доприноса заштити и очувању животне средине, а посебно планирање и примјена моделовања процеса ремедијације, односно коришћење природних система за заштиту и ревитализацију различитих типова нарушене и деградиране животне средине.

У току извођења студијског програма кроз реализацију наставе  Независни универзитет је кроз потписане Споразуме о сарадњи са бројним установама (Факултетом за примјењену екологију Футура из Београда, Универзитетом за пословне студије Бања Лука, Институтом за заштиту, екологију и информатику, Пољопривредним институтом Бања Лука, Индустријским плантажама Бања Лука, и многим другим институцијама омогућио студентима стицање практичних вјештина и учешће у раду ових институција и то кроз: волонтирање, студијске посјете, студијска путовања и теренску наставу.

Истраживачки радови наших студената, сарадника и професора су објављивани и презентовани на бројним конгресима, код нас али и у иностранству.