Упис студената на Независном универзитету Бања Лука врши се у сједишту Универзитета, у року који је предвиђен Конкурсом.

Основни документи потребни за упис на I. циклус студија су:

а. Диплома о завршеној средњој четворогодишњој школи,

б. Свједочанства свих завршених разреда средње школе (оригинали или овјерене копије),

ц. Рјешење о нострификацији дипломе средње школе или факултета завршених у иностранству,

д. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

е. Увјерење о дрзављанству,

ф. Двије фотографије.

Основни документи потребни за упис на II. циклус студија су:

а. Диплома о завршеној средњој четворогодишњој школи,

б. Свједочанства свих завршених разреда средње школе (оригинали или овјерене копије),

ц. Диплома о завршеном I. циклусу студија (овјерене копије или Додатак Дипломи, Увјерење о стеченом академском звању или Увјерење о положеним испитима),

д. Рјешење о нострификацији дипломе средње школе и факултета завршених у иностранству,

е. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

ф. Увјерење о дрзављанству,

г. Двије фотографије.

Основни документи потребни за упис на III. циклус студија су:

а. Диплома о завршеном I. циклусу студија (овјерене копије или Додатак Дипломи) просјек изнад 8,00,

б. Диплома о завршеном II. циклусу студија(овјерене копије или Додатак Дипломи) просјек 8,00,

д. Рјешење о нострификацији диплома факултета завршених у иностранству,

е. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

ф. Увјерење о дрзављанству,

г. Двије фотографије.

За препис са друге високошколске установе, осим горе наведених докумената кандидати прилажу и:

а. Увјерење о положеним испитима (оригинал),

б. Наставни план и програм претходне високошколске установе (овјерен),

ц. Диплому о претходно стеченом вишем или високом образовању (оригинал или овјерена копија).