Центар за подршку
Е-настава
Правила студирања

Формирање Факултета за политичке и друштвене односе услиједило је као иницијатива групе интелектуалаца да отвори нови приступ у образовању политичких кадрова неопходних савременим друштвеним трендовима и захтјевима друштва и тржишта радне снаге. Била је то међу првим високо-школским образовно-васпитним установама у приватном власништву која је прихватила нови приступ организовању високог образовања у Републици Српској. Овакво опредјељење успостављено је са циљем да српској научној јавности и образовању понуди образоване кадрове из области политичких и друштвених наука јер на просторима Републике Српске није постојао факултет политичких наука који би то преузео. У складу са таквом орјентацијом током 2005. године Управни одбор ове високошколске институције формирао је Факултет за политичке науке као организацијску промјену Факултета за политичке и друштвене науке у Независни универзитет Бања Лука.

Опредјељење за студијски програм политичких наука резултат је исказаних потреба школовања кадрова у високом образовању Републике Српске, оваквог профила стручњака којих није било. Креиран је у складу са савременим достигнућима политичких наука, праксом и искуством високо рангираних универзитета и факултета у окружењу, Европи и свијету. Посебна пажња посвећена је потребама домаће политичке сцене и неопходности брзог институционалног прилагођавања промјенама, које су биле израз реалне политичке праксе и стремљења у развоју демократског друштва. Једном рјечју у образовном смислу требао је један цјеловит и свеобухватан студијски програм усаглашен са научним пољем политичке науке који би припремао стручан кадар за потребе реалне политичке праксе.

Студирање на Факултету за политичке науке конципирано је са циљем едукације и оспособљавања нових кадрова у области политичких наука Републике Српске и Босне и Херцеговине. Сврха, циљеви, исходи учења, знања и вјештине, који се имплементацијом стичу током образовног процеса исказују се у пракси и усклађени са кључним циљевима и задацима Факултета за политичке науке у окружењу и стварних потреба политичке и друштвене праксе код нас.

Студијски програм политичких наука у основи представљао је академске студије у трајању од три године по прихваћеним ставовима Болоњске декларације чиме су предвиђена три излазна смјера: политикологија, међународни односи и менаџмент у мултимедијима. Међутим, врло брзо овај облик образовања кроз три године школовања показао се мањкавим јер су високообразовне установе вршиле притисак на надлежно министарство не прихвати рјешења од три године тражећи да задрже академске студије на четири године. Сходно Болоњском процесу образовни систем се морао стално прилагођавати насталим потребама и захтјевима друштва што је тражило планско иновирање наставних планова и програма појединих студија који ће задовољити потребама профила политичког кадра и задовољити потребе и изазове новог времена. Управо стога на Факултету за политичке науке пришло се иновирању студијског програма па је 2012. године лиценциран нови програм политичких наука као политикологија који ће се реализовати кроз четири академске године. Циљ изучавања политичких наука путем оваквог студијског програма је усвајање знања и вјештине неопходних за стицање излазног профила дипломирани политиколог, односно магистар политикологије. Кроз увођење одговарајућег броја изборних предмета, прихватајући флексибилност, добијали су се потребни образовни профили политичких наука са усмјерењима из областивспољне и унутрашње политике, међународних односа и дипломатија те јавних служби и администрација.

Настава на студијском програму политикологије извођена је примјеном савремених наставно – научних метода како би студенти овладали различитим способностима и вјештинама, независно од њихових индивидуалних особина и стилова учења, и да сви под приближно истим условима усвоје нова знања и вјештине неопходне за успјешно рјешавање друштвених и политичких питања. Визија овог студијског програма било је унапређење позиције Факултета за политичке науке и Независног универзитета у оквиру академских универзитетских студија првенствено на стицању потребних знања и компетенција у области политичких наука. Усвојени и лиценцирани програм политичких наука слиједио је добру праксу оспособљавања политиколога за веома динамичне политичке промјене у Републици Српској, Босни и Херцеговини и Европи. Вршено је то са циљем стицања нових компетенција, знања и вјештина, који траже од политиколога да у унутрашњој и међународној политици буду креатори и реализатори нових промјена. Програм је уважавао реалне захтјеве политичких субјеката, државних и јавних институција те међународних организација како би након завршених студија студенти задовољавали потребе новог друштвеног тренутка. У реализацију захтјевних циљева и потреба савременог друштвеног и политичког тренутка ангажована је плејада високостручних професора и асистената чиме су створене претпоставке за квалитетну реализацију наставних планова студијских програма. Кроз Факултет за политичке науке је током протеклих петнаест година прошло више је стотину доцената, ванредних и редовних професора који су својим знањем и искуством квалитетно пренијети своја знања и искуства на студенте. Највећи број професора на Универзитету написао је бројне уџбенике и студије који су помогли да се свестраније изучава конкретна политичка пракса и створе претпоставке за квалитетно оспособљавање студената за будућа занимања у областима излазних профила политичких наука. Реализацијом конципираног студијског програма студенти су били оспособљавани за широку лепезу занимања из спољне и унутрашње политике, међународних односа и дипломатије, јавних службе и администрације, вођења јавних политика и лобирања и антикорупције. Неспорно је да такав програм карактерише мултидисциплинарни приступ у реализацији академских студија, при чему се полази од општих ка појединачним и специфичним занимањима потребних друштву. У основи је потреба стварања компетентних образовних профила за политичко и радно ангажовање тј. профила који ће релативно брзо нашла одговарајућа радна мјеста у институцијама Републике Српске, Босне и Херцеговине те институцијама у окружењу. Захваљујући таквом односу студенти I циклуса били би оспособљени не само за радни ангажман на поменутим пословима већ и за наставак студија на II циклусу, што је такође сврха овог студијског програма. Сврсисходност студијског програма политичких наука провјеравана је кроз његову научну заснованост на досадашњим достигнућима политичких наука па је он био сагласан, односно компатибилан са програмима истих или сличних профилација на другим универзитетима у региону и Европској унији. Из садржаја наставних предмета видљиво је да су уважена сва релевантна научна достигнућа домаћих и страних аутора и потврђена најбоља политичка пракса. Према томе, програм политичких наука пратио је савремене трендове у високом образовању, који је профилисан и усмјераван од стране ресорног министарства, уз пуно прагматично уважавање захтјева Болоњске декларације да би обезбједио достизање модерног, квалитетног, ефикасног, ефективног и, на крају, флексибилног образовног процеса свих нивоа.

Студије на Факултету за политичке науке дијеле се на основне академске студије, дипломске академске студије (мастер) и докторске академске студије што је у духу Болоњске декларације и реформе високог образовања у Републици Српској и окружењу. Из овакве подјеле произлази, да се реализација студијског програма политичких наука врши у три одвојена студијска циклуса, који заједно дају потребан квалитет високог образовања студената на Факултету за политичке науке Независног универзитета Бања Лука.

Примарни циљ студијског програма I и II циклуса је образовање студената чије ће компетенције бити општег карактера у научном пољу политичких наука, са довољно широким увидом у академска знања и реалну праксу у области друштвених и политичких наука. Из примарног циља оваквог програма произилази и генерални циљ који је постигнут реализацијом студијских програма (на I циклусу базична, а II циклусу специјалистичка) знања, вјештине, концепције, моделе, стратегије креирања, способност истраживања политичких појава, планирање, имплементацију, праћење и преиспитивање политичких феномена у садашњости и прошлости, ради квалитетног рјешавања проблема у будућности. Неспорно је да су таквим студијским програмом студенти добили потребне компетенције, знања и вјештине за обављање одређених послова у унутрашњој и међународној политици, те државним и јавним институцијама. Произлази да су усвајањем програма студенти стекли потребна теоријска и практична знања која су им омогућила да самостално анализирају и рјешавају проблеме из области које су изучавали током студија. Пракса и анализе показују да су студенти оспособљени за самостално доношење одлука и креативан рад у складу са општим политичким условима у одређеним друштвеним срединама, што је потврђено еваулацијама и анализама наших кадрова. Све то потврђује да је квалитет студијског програма политичких наука остварен спојем стручних и општe образовних предмета реализованих путем предавања, вјежби, семинара, праксе у јавним и политичким институцијама и израде пројеката и научно-истраживачког радова. Треба истаћи да је програм образовања студената на Факултету за политичке науке обезбиједио пренос потребних општих знања која су усмјерена ка цјеловитом и квалитетном разумијевању догађаја на политичкој сцени; оспособљеност студената за самостално схватање суштине положаја и улоге модерних држава у међународним односима; оспособљеност студената за конкретан рад у политичким, друштвеним и међународним организацијама, институцијама власти свих нивоа, дипломатским представништвима и органима јавне службе и администрације, јавним политикама, лобирању и антикорупцијским акцијама. Према томе евидентна је оспособљеност студената за политичку аналитику и вршење анализе конкретног стања у институцијама држава и међународним односима; оспособљеност за реално схватање комуникацијских токова и улоге медија у изградњи и функционисању институција друштва, изградњи политичког система, анализи и планирању јавних политика, лобирању и антикорупцијским мјерама. Пракса потврђује да су студенти оспособљени за рад у органима јавне управе и администрације и јачању политичког, економског, правног, безбједносног и економског система државе; испољавајући спремност за рад на организовању и управљању институцијама јавних служби и администрације која је усмјерена ка изградњи савремене државе окренуте потребама и интересима грађана. На основу анализа утврдили смо оспособљеност студената за цјеловите анализе, планирање и реализацију јавних политика, процесе лобирања у домаћим и међународним институцијама и ефикасне борбе против корупције у свим институцијама, као и учешће у научним пројектима и истраживањима у области друштвених, посебно политичких наука.

Током образовног циклуса на Факултету за политичке науке студенти су оспособљени комуникацијским вјештинама за политичко дјеловање у органима управе, раду политичких и других институција и организација; разумијевању научног метода истраживања политичких појава и укључивање у истраживачке пројекте и подстицању истраживачког рада у друштву. Студенти су оспособљени да етички размишљају и развијају прихваћене вриједности као колективне обавезе субјеката у изградњи савременог друштва; развоју свијести о значају изградње правилних међуљудских, а тиме националних, религијских и културолошких односа у конкретној друштвеној средини уз уважавање постојећих различитости које могу снажно допринјети ефикасном функционисању друштвених институција.

Реализацијом овог програма студенти су стекли општа и посебна знања и вјештине. Од општих знања и вјештина студенти су овладали кључним информацијама и ставовима о политичких наукама, како са теоријског, тако и са практичног аспекта. Произлази да су оспособљени да разумију значај и улогу балансирања ресурсима и оптимизације односа између извршених улагања и остварених ефеката. То значи да су усвојили принципе ефективног и ефикасног функционисања и континуираног развоја, који утичу на животну судбину и перспективу појединаца и организација, што значи да су студенти спремни за рјешавање сложених питања друштвеног и политичког развоја. Реализујући студијски програм студенти су стекли акционе, истраживачке и аналитичке вјештине у коришћењу савремених информатичких технологија; способности за креативни индивидуални и групни рад у одговарајућим срединама и презентационе мултимедијалне вјештине тј оспособљеност за усмене и писане комуникације, вјештине преговарања и усмјеравања јавних политика у складу са интересима корисника. Може се истаћи да програм сврсисходно прати савремене трендове у високом образовању који се профилисани од ресорног министарства и прагматично уважавање захтјева Болоњске декларације ради достизања модерног и квалитетног образовног процеса. Он је у значајној мјери подударан са сличним студијским програмима политикологије на Факултету политичких наука Београд, Факултету политичких знаности Загреб, Факултету политичких наука Сарајево и Факултету политичких наука Бања Лука. Студије су на студијском програму политикологије извођени као редовни студиј и ванредни студиј. Интранет мрежа Универзитета је савремена и у складу са потребама и новим комуникацијским потребама који су доступни свима студентима. Током реализације студија провођена су предавања, вјежбе и други облици наставних активности а за ванредне студенте организована планске предавања и вјежбе у дане викенда као блок настава за сваки наставни предмет. Осим обавезног присуства предавањима и вјежбама у планираном капацитету 30–40%, све друге предиспитне обавезе студенти су могли остваривати правовремено путем Интернета са професорима и асистентима попут консултација и предочавања семинарских радова и студија случаја. Полагање завршних (усмених или писмених) испита и одбрана дипломских и завршних – магистарских радова вршена је у сједишту Универзитета пред одговарајућом стручном комисијом из области која означава излазни профил. У току студија студентима је пружена прилика да обиђу и упознају се са радом институција Републике Српске и Босне и Херцеговине, посебно Народне скупштине Републике Српске, Министарства иностраних послова БиХ и Скупштине града Бања Лука. Ради обезбјеђења квалитетног оспособљавања за ефикасно комуницирање студенти су плански обилазили Радио-телевизију Републике Српске, Алтернативну телевизију, Глас српске, Независне новине и друге институције. У више наврата Универзитет је подносио захтјев за лиценцирање излазног профила из области лобирања и антикоруције, јавних политика и архивистике али у томе није било разумијевања надлежног министарства, као што није били ни разумијевања за реализацију 3. циклуса – докторских судија на Факултету за политичке науке. За овакве одлуке није било ни адекватног образложења, вјероватно из разлога што су докторске студије биле резервисане углавном за јавне – државне факултете који су у свему имале апсолутну предност и биле посебно третиране од надлежних институција. Додипломски академски студиј био је реализован у три области: спољна и унутрашња политика, међународни односи и дипломатија и јавне службе и администрација. Студенти су по завршетку студија првог циклуса стекли потребна знања за брзо и ефикасно сагледавање и разумијевање политичких односа у друштву и свијету, међународних политичких односа и дипломатије, потреба ефикасније јавне службе и администрације у изградњи савремене државе и реализације јавних политика. То је произвело разумијевања комплексних политичких односа на домаћој и међународној сцени уз ефикасно функционисање јавне службе што ће у ангажовању на конкретним активностима у друштву допринјети покретању различитих идеја и ставова усмјерених ка помоћи и унапређењу рада институција друштва. Стицањем одговарајућег звања степена првог циклуса – основне дипломске студије које су трајале три године студенти су остварили 180 ЕЦТС бодова, а на студијском програму који је трајао четири године 240 ECTS бодова, што је одговарало временском периоду од осам семестара студирања на Факултету. Завршетком првог циклуса студија кандидати су стекли звање: дипломирани политиколог спољне и унутрашње политике, дипломирани политиколог за међународне односе и дипломатију и дипломирани политиколог јавне службе и администрације. Други циклус академских студија – мастер студија обухватио је програм студија спољне и унутрашње политике, међународних односа и дипломатије и јавне службе и администрације. Њега су похађали студенте који су завршили основне студије (три године) у трајању од двије академске године (четири семестра), а за студенте који су завршили четворогодишње студије у трајању од једне године (два семестра) и након завршетка свих испита полагали су завршни мастер рад који је реализован према посебним правилима. Након завршетка мастер студија, студенти су стекли широку лепезу стручних и научних знања из области политичких наука потребних за ефикасно дјеловање у политичким организацијама и структура друштва, спољне и унутрашње политике, међународним организацијама и институцијама које се баве међународним односима и дипломатијом, унапређење ефикасности јавних служби и администрације на свим нивоима, организовања и реализације јавних политика те учешћа у научним пројектима. За стицање звања степена другог циклуса – дипломских академских студија студенти су остварили 120 ECTS бодова за студенте са трогодишњим студијским програмом, што одговара двогодишњем трајању и 60 ECTS бодова за студенте који су раније завршили четворогодишњи студије што одговара периоду од једне године студирања на Факултету. Завршетком другог циклуса – дипломских академских студија (мастер) кандидати су стекли звање: магистар политикологије у области спољне и унутрашње политике, магистар политикологије из међународних односа и дипломатије и магистар политикологије јавних служби и администрације. Магистарски рад бранио се јавно пред комисијом послије десетог семестра уз услов да су претходно сви испити предвиђени наставним планом и програмом успјешно положени, и да су извршене све обавезе предвиђене наставним планом. Анализе показују да су магистарски и мастер радови урађени врло квалитетно и брањени на Факултету за политичке науке као научно-истраживачки радови који показују спремност да се кандидати укључе у рјешавање и најсложенијих политичких и друштвених питања.

На Факултету за политичке науке сваке године организовани су научно-стручни скупови – међународне конференције на којима су представљани радови домаћих и страних аутора око значајних питања друштвеног и политичког живота. Већи број тих скупова био је са међународним учешћем а са већег броја њих објављени су зборници радова или су неки радови представљани у научно-стручном часопису Универзитета «Сварог». У складу са програмским предјељењима и међународном сарадњом Факултет за политичке науке је током четири године изводио пројекат «Улога жена у политичком систему Босне и Херцеговине» који је реализован уз подршку Норвешке амбасаде у БиХ. Пројект је реализован у осам градова Босне и Херцеговине и на њему су учествовале жене из свих политичких партија оба ентитета што је добило признање Норвешке амбасаде Независном универзитету што показује нашу спремност да разматрамо најзначајније теме из друштвеног и политичког живота уз припреме младих људи – жена за изборе у Босни и Херцеговини. Током едукације жена која је трајала шест дана прошло је 800 полазница већим дијелом из Федерације БиХ гдје су политичке партије озбиљније схватиле потребу значајнијег ангажовања жена у политичком животу Босне и Херцеговине. У реализацији планираних тема били су ангажовани врсни стручњаци – експерти појединих области из Бањалуке, Београда, Сарајева и већим дијелом професори са Независног универзитета. На основу свега може се закључити да је Факултет за политичке науке оправдао свију друштвену улогу у оспособљавању квалитетних високообразованих кадрова за политички живот Републике Српске и Босне и Херцеговине. На факултету је студирао значајан број студената из Србије, Црне Горе, Хрватске и Федерације Босни и Херцеговине што потврђује његов висок реноме међу високошколским институцијама у окружењу. Уз то треба истаћи да је више од стотину свршених студената са Факултета за политичке науке уписало мастер студије на престижним европским и америчким универзитетима. Према информацијама 12 бивших студената факултета похађало је докторске студије на европским универзитетима а неки од њих су већ одбранили докторске дисертације.

Током протеклих година рада Факултета за политичке науке на његовом челу као декани налазили су се проф. др Момчило Сакан, проф. др Милован Милутиновић и проф. др Љубомир Зубер и проф. др Лука Тодоровић који су дали велики допринос организовању и раду у протеклом периоду.