Центар за подршку
Е-настава
Правила студирања

Економски факултет Независног универзитета Бања Лука је високообразовна академска и научна институција која своју мисију реализује наставним и научним, образовним и стручним радом и истраживањима.

Циљ студијских програма на Економском факултету  је да образују и оспособе нове профиле стручњака  за рјешаванје сложених проблема привредног развоја кориштењем стечених знања, њихово оспособљавање за тимски рад, преузимање индивидуалне и колективне одговорности. Циљ је оспособити студенте за успјешну имплементацију и управљање пројектима у области привредног развоја, осигурања, пореза, буджета и царина, те ревизије и рачуноводства, као и оспособљавање за покретање и вођење самосталног бизниса.

Економски факултет Независног универзитета Бања Лука ће као посебна организациона јединица настојати да својим истраживачким и образовним активностима, програмима и концепцијом буде препознатљив на регионалном и међународном плану као научна, истраживачка, стручна и високообразовна институција тако што ће:

 • развијати научно истраживачки рад,
 • развијати научно – наставни и образовни рад,
 • омогућити стицање релевантних знања за обављање послова профила за који се студенти образују,
 • модернизацијом програма пратити савремена научна достигнућа из области у којима реализује програме
 • омогућити студентима усавршавање из одређених области на националном и међународном плану,
 • подржавати истраживачки и испитивачки дух студената, наставника и сарадника,
 • покушати унаприједити квалитет живота,
 • студентима отварати нове хоризонте.

Наставни процес Економског факултета на Независном универзитету, на првом циклусу, организован је кроз четворогодишњи и трогодишње студијске програме. 

Четворогодишњи програм је настао као резултат досадашњих властитих и других искустава у високом образовању и креиран је у складу са савременим достигнућима економске науке, добром праксом и искуством високо рангираних универзитета и факултета у окружењу, Европи и свијету. Посебна пажња  је посвећена захтјевима и потребама домаће привреде и друштва и потребама брзог прилагођавања промјенама, које су свакодневница реалне праксе. Студијски програм је цјеловит и свеобухватан, а усаглашен је са научним пољем  Економија и пословање, коме по матичности припада. Четворогодишњи студијски програм броји пет студијских смјерова (модула):

 • Пословна економија,
 • Менаџмент и маркетинг,
 • Туризам,
 • Финансије, банкарство и осигурање
 • Рачуноводство и ревизија.

Исти смјерови (модули) заступљени су и на другом циклусу и трају у зависности од претходно стечених бодова, једну односно двије године. У оквиру студијских програма усвајају се потребна знања и вјештине, неопходне за стицање излазног профила дипломирани економиста уз назнаку смјера (модула). Кроз увођење одговарајућег броја изборних предмета (посебно у четвртој години студија), студије на овом програму добијају одређену флексибилност из које произилази могућност одређених усмјерења: пословна економија, менаџмент и маркетинг, туризам, финансије, банкарство и осигурање, рачуноводство и ревизија.

Најновија и стручна знања из области економије, студентима преноси тим искусних професора и предавача, који су доказани стручњаци у областима које изучавају. Поред редовних професора, наставу на Економском факултету предају и гостујући професори са Економског факултета из Суботицe, Београдске банкарске академије, Факултета за пословне студије и право из Београда и других престижних универзитета и факултета у земљи и окружењу.

Независни универзитет Бања Лука потписник је споразума о сарадњи са бројним високошколским установама са основним циљем да се осигура ширење и размјена образовног и научног искуства, са нагласком на даљи развој и унапређење знања и стицања вјештина студената и наставног особља како би се омогућило успјешно вођење процеса реформи високог образовања и интегрисање ових високошколских установа у европски образовни систем.

Економски факултет Независног универзитета Бања Лука у протеклих неколико година остварио је низ споразума о сарадњи, међу којима се, осим споразума са високошколским установама из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, налазе и они итеринституционални уговори закључени са високошколским установама из Словеније, Бугарске, Румуније, САД-а, Македоније, Њемачке. Овакве сарадње свакако су допринијеле остваривању већ поменутих циљева који су се огледали кроз учешће у значајним националним и међународним научно – истраживачким и истраживачко-развојним пројектима, резултирајући препознатљивошћу и значају Универзитета и његових факултета.

Економски факултет активно учествује и у раду на пројектима подржаним ЕУ средствима, међу којима је у првој категорији рад на ЕРАСМУС плус иницијативи у двије категорије, мобилност професора и студената као и кључна активност К2 – градња капацитета високошколских установа у партнерским (ваневропским) земљама.

Економски факултет уписује другу генерацију студената на докторским студијама (трећи циклус) из три области:

 • Пословне економије и менаџмента
 • Финансија, банкарства и осигурања
 • Међународне економије

Звања која се стичу на економском факултету:

 • Дипломирани економиста – 180 ECTS
 • Дипломирани економиста – 240 ECTS
 • Мастер економије – 300 ECTS
 • Доктор економских наука – 480 ECTS