UPIS

školska 2021/22.

E-NASTAVA

NUBL online

STUDENTI

sve na jednom mjestu

Cilj studijskih programa Razredne nastave i Predškolskog vaspitanja je da osposobi studenta za rad sa djecom koja pohađaju osnovno obrazovanje, odnosno osposobljavanje za rad sa djecom u predškolskom uzrastu. Širina poznavanja rada sa djecom daje obrazovanje visokog kvaliteta. Znanje studenata će biti dodatno povećano praktičnim radom tokom trajanja obrazovnog procesa na prvom ciklusu studija.

Po završetku studija profesori razredne nastave mogu se zaposliti u školama kao učitelji, u organima državne uprave, vaspitno – obrazovnim ustanovama kao savjetnici, medijskim kućama, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.

Po završetku studija diplomirani vaspitači predškolske djece mogu se zaposliti u predškolskim centrima, u organima državne uprave, medijskim kućama, vaspitno-obrazovnim ustanovama kao savjetnici, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.

Po završetku studija Poslovne psihologije student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Dakle, završetkom  I ciklusa studija psihologije polaznici stiču temeljna teorijska, metodološka i analitička znanja i vještine koje ih osposobljavaju za uspješan nastavak studiranja psihologije i drugih sličnih studija. 

Nakon završenog studija, studenti se mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stepena. Mogu da provode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju, analiziraju, unapređuju rad i zadovoljstvo radnika, vrše profesionalnu orijentaciju i selekciju, motivišu i rukovode, unapređuju komunikološke interakcije, primjenjuju vještine psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga, prate napredovanje zaposlenih i sl.

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umjetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umjetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.


P o l a z e ć i   od dobrih iskustava naprednih, društveno, ekonomski i tehnološki razvijenih zemalja,

U v a ž a v a j u ć i   dostignute demokratske vrijednosti društveno – ekonomskih i posebno obrazovnih sistema u nacionalnom, evropskom i širem okruženju,

R a z u m i j e v a j u ć i   aktuelne procese globalizacije i internacionalizacije u svim segmentima društva,

S v j e s n i   svakodnevnih promjena i potrebe kreiranja novih pogleda o neophodnim znanjima za rješavanje sve složenijih društvenih, ekonomskih, političkih, tehnoloških, ekoloških i drugih problema,

O p r e d i j e lj e n i   s m o   z a:

Naučno – nastavni proces i obrazovanje kojim ćemo u budućnosti stvarati nove kadrove u različitim multidisciplinarnim oblastima.

Kroz edukaciju savremenim nastavno – naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u svim vidovima i oblicima naučno – nastavne i obrazovne aktivnosti, primjenjujući ključne principe „Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspješno rješavati, već sada, nagomilane probleme društvenog i privrednog razvoja.

U srednjoročnom periodu postati član najuže grupe lidera visokog obrazovanja u regionu.


Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
  
 • Povećanje efikasnosti studiranja
  
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
  
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
  
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
  
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada;
  
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
  
 • Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja;
  
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
  
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.