Центар за подршку
Е-настава
Правила студирања

Студијски програми Факултета информатике резултирали су потребом за визуелизацијом система Републике Српске за компетентне ученике да се упознају с потребом система или потребама система.

Сврха студијских програма Пословне информатике и Рачунарства и информатике јесу оспособљавање дипломираних инжењера Пословне информатике и Рачунарства и информатике за тржишну привреду гдје знање представља најважнији пословни ресурс.

Образовање студената на Факултету за информатику обавља се по најсавременијим методама, примјеном Болоњских принципа и стандарда у систему оцјењивања, организовању студија, извођењу наставног плана и програма.

Повезивањем научно-истраживачког рада, умјетничког стваралаштва, образовања, науке, струке и умјетности, реализацијом постојећих и нових студијских програма, оспособити студенте за обављање послова у глобалном и технолошки високо развијеном окружењу, који захтијевају стално стицање и развијање нових знања, иницијативност и иновативност, предузетничку способност, способност доношења одлука у недостатку времена, способност рада у условима различитости, у сврху постизања индивидуалних, универзитетских и друштвених интереса.

П о л а з е ћ и од добрих искустава напредних, друштвено, економски и технолошки развијених земаља,

У в а ж а в а ј у ћ и достигнуте демократске вриједности друштвено – економских и посебно образовних система у националном, европском и ширем окружењу,

Р а з у м и ј е в а ј у ћ и актуелне процесе глобализације и интернационализације у свим сегментима друштва,

С в ј е с н и свакодневних промјена и потребе креирања нових погледа о неопходним знањима за рјешавање све сложенијих друштвених, економских, политичких, технолошких, еколошких и других проблема,

О п р е д и ј е љ е н и с м о з а:

Научно – наставни процес и образовање којим ћемо у будућности стварати нове кадрове у различитим мултидисциплинарним областима.

Кроз едукацију савременим наставно – научним методама, са студентом као активним учесником у свим видовима и облицима научно – наставне и образовне активности, примјењујући кључне принципе „Болоњске реформе“ европског високог образовања, код свих учесника у процесу развити нова знања и креативне способности на основу којих ће моћи успјешно рјешавати, већ сада, нагомилане проблеме друштвеног и привредног развоја.

У средњорочном периоду постати члан најуже групе лидера високог образовања у региону.

Циљеви:

  • Унапређење и континуирано побољшање квалитета високог образовања;
  • Повећање ефикасности студирања
  • Развијање кључних компетенција учесника у образовном процесу;
  • Унапређење наставних планова и програма прилагођавањем стварним потребама привреде и друштва;
  • Усклађивање политике образовања са потребама тржишта рада;
  • Унапређење научно – истраживачког и умјетничког рада;
  • Континуирана модернизација и информатизација процеса образовања;
  • Афирмисање принципа цјеложивотног учења;
  • Развијање и увођење модела високог образовања учењем на даљину;
  • Континуирано доприносити развоју локалне и ширих друштвених заједница.