Domaćoj i stranoj javnosti predstavljamo zbornik radova sa naučne konferencije sa međunarodnim učešćem
„Budućnost, istraživanja i očekivanja u nauci, saznanjima i stremljenjima“ (BIONSIS). Naučnu konferenciju BIONSIS
organizovao je Nezavisni univerzitet Banja Luka u saradnji sa Institutom za naučno-istraživački rad i Centrom za kvalitet
nastave pri NUBL-u. Nadamo se da će ovaj zbornik radova doprinijeti boljem razumjevanju pojedinih pitanja i riješavanju
dilema, da će otvoriti prostor za širu naučnu i stručnu diskusiju i saradnju kao dobar osnov za analizu i diskusiju na
sljedećim skupovima.Godina I, broj 1. -2022
Osnovni podaci:

ISBN 978-99976-43-46-9

COBISS.RS-ID 137295105

Učestalost objavljivanja:

Jednom godišnje