ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на НУБЛ-у

Правилник о доношењу и евалуацији студијских програма

Правилник о ECTS бодовима шифрирању и силабусима

Правилник о издавачкој дјелатности НУБЛ-а

Правилник о међународној сарадњи на НУБЛ-у

Правилник о обезбјеђењу и унапређењу квалитета 2016

Правилник о односу с јавношћу НУБЛ-а

Правилник о организацији и дјеловању НУБЛ-а Одјељење Брчко дистрикт – БиХ

Правилник о признању страних високошколских исправа

Правилник о раду Универзитетске библиотеке

Правилник о стручном усавршавању запослених на НУБЛ-у

Правилник о студентском вредновању НУБЛ – 2016

Правилник о Уџбеницима

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста НУБЛ-а

Правила доношења општих аката на НУБЛ-у

Правила у поступку пријаве и одбране магистарског рада

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Модел правилника о раду

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ РАНИЈЕ СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА; ПОСТУПКУ ВРЕДНОВАЊА ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ПОСТУПАК ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА НА НЕЗАВИСНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ БАЊА ЛУКА

Правилник о поступку исправке техничких грешака у дипломи, додатку дипломи и другим јавним исправама

Правилник о поступку и условима избора академског особља

Правила студрања на првом и другом циклусу студија

Пословник о раду Сената