Мисија

Повезивањем научно-истраживачког рада, умјетничког стваралаштва, образовања, науке,
струке и умјетности, реализацијом постојећих и нових студијских програма, оспособити
студенте за обављање послова у глобалном и технолошки високо развијеном окружењу,
који захтијевају стално стицање и развијање нових знања, иницијативност и иновативност,
предузетничку способност, способност доношења одлука у недостатку времена,
способност рада у условима различитости, у сврху постизања индивидуалних,
универзитетских и друштвених интереса.

Визија

П о л а з е ћ и од добрих искустава напредних, друштвено, економски и технолошки
развијених земаља,
У в а ж а в а ј у ћ и достигнуте демократске вриједности друштвено – економских и
посебно образовних система у националном, европском и ширем окружењу,
Р а з у м и ј е в а ј у ћ и актуелне процесе глобализације и интернационализације у свим
сегментима друштва,
С в ј е с н и свакодневних промјена и потребе креирања нових погледа о неопходним
знањима за рјешавање све сложенијих друштвених, економских, политичких,
технолошких, еколошких и других проблема,

О п р е д и ј е љ е н и с м о з а:

Научно – наставни процес и образовање којим ћемо у будућности стварати нове кадрове у
различитим мултидисциплинарним областима.
Кроз едукацију савременим наставно – научним методама, са студентом као активним
учесником у свим видовима и облицима научно – наставне и образовне активности,
примјењујући кључне принципе „Болоњске реформе“ европског високог образовања, код
свих учесника у процесу развити нова знања и креативне способности на основу којих ће
моћи успјешно рјешавати, већ сада, нагомилане проблеме друштвеног и привредног
развоја.
У средњорочном периоду постати члан најуже групе лидера високог образовања у региону.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА УНИВЕРЗИТЕТА

 1. Унапређење и континуирано побољшање квалитета високог образовања;
 2. Повећање ефикасности студирања;
 3. Развијање кључних компетенција учесника у образовном процесу;
 4. Унапређење наставних планова и програма прилагођавањем стварним потребама
  привреде и друштва;
 5. Усклађивање политике образовања са потребама тржишта рада;
 6. Унапређење научно – истраживачког и умјетничког рада;
 7. Континуирана модернизација и информатизација процеса образовања;
 8. Афирмисање принципа цјеложивотног учења;
 9. Развијање и увођење модела високог образовања учењем на даљину;
 10. Континуирано доприносити развоју локалне и ширих друштвених заједница.