Обезбјеђење квалитета рада и студија којe изводи Независни универзитет Бања Лука је дио система обезбјеђења квалитета високошколских установа у БиХ, и предуслов за упоредивост диплома у оквиру јединстеног Европског простора високог образовања.

Универзитет обезбјеђује квалитет високог образовања у складу са међународно прихваћеним документима у области високог образовања, законом и прописима о стандардима за самовредновање и оцјењивање квалитета високошколских установа, прописима о спољној провјери квалитета Универзитета (акредитација), Стратегијом обезбјеђења квалитета, Правилником о обезбјеђењу и унапређењу квалитета и другим општим актима Универзитета.