ПРВА ГОДИНА – Први семестар

Ред.бројШифра предметаОбавезни предметиПредавања  Вјежбе  ЕЦТС
1.ПО -001Основи политичких наука226
2.ПО -002Социологија226
3.ПО -003Основи права226
4.ПО -004Политичка антропологија226
5.ПО -005Енглески језик I226
  УКУПНО101030

ПРВА ГОДИНА – Други семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавања Вјежбе ЕЦТС
6.ПО -006Основи економије226
7.ПO -007Информатика226
  8.ПO -008
ПO -009
Изборни предмет I *
1) Глобализациони процеси
2)  Савремена политичка економија
226
  9.ПO -010
ПO -011
Изборни предмет II *
1)  Историја политичке мисли
2)  Основе спољне политике
226
10.ПO -012Енглески језик II226
  УКУПНО101030

Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ДРУГА ГОДИНА – Трећи семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавања  Вјежбе  ЕЦТС
11ПO -­013Савремени политички системи226
12ПO -014Политичка психологија226
13ПO -015Основе комуникологије226
14ПO -016Политички менаџмент226
15ПO -017Енглески језик III226
  УКУПНО101030

ДРУГА ГОДИНА – Четврти семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавања Вјежбе ЕЦТС
16ПO -018Политички систем Босне и Херцеговине225
17ПO -019Савремена политичка историја225
18ПO -020Основи методологије науке225
  19ПO -021
ПO -022
Изборни предмет I *
1Социјална психологија
2) Реторика
225
  20ПO -023
ПO -024
Изборни предмет II *
1) Спољна политика БиХ
2Савремена политичка социологија
225
21ПO -025Енглески језик IV225
  УКУПНО121230

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ТРЕЋА ГОДИНА – Пети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
22ПO -026Теорија културе225
23PПO -027Јавна управа225
24ПO -028Менаџмент јавног сектора225
25ПO -029Односи с јавношћу225
  26  ПO -030
ПO-031
Изборни предмет I *
1) Међународна економија
2) Наука о безбједности
225
  27ПO -032
ПO -033
Изборни предмет II *
1) Међународне организације
2) Управно право
225
  УКУПНО121230

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ТРЕЋА ГОДИНА – Шести семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавања Вјежбе ЕЦТС
28ПO -034Управљање људским ресурсима226
29ПO -035Међународни односи226
30ПO -036Међународно преговарање226
  31  ПO -037
ПO -038
Изборни предмет I *
1) Медији и политика
2) Европска унија и европски односи
2  2  6  
  32ПO -039
ПO -040
Изборни предмет II *
1) Студије мира
2) Интеркултурни менаџмент
226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ЧЕТВРТА ГОДИНА – седми семестар

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
33ПO -041Глобална и национална безбједност226
34ПO -042Геополитика226
35ПO -043Политичка етика226
36ПO -044
ПO -045
Изборни предмет I *
1) Балкан у међународним односима
2) Религија и политика
226
37ПO -046
ПO -047
Изборни предмет II *
1) Организовање и управљање јавном управом
2) Геоекономија
226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ЧЕТВРТА ГОДИНА – осми семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
38ПO -048Финансијска политика и јавне финансије225
39ПO -049Управљање државним системима225
40ПO -050 Изборни предмет I *
Локална самоуправа 
225
41ПO -051Изборни предмет II *
Компаративна политичка култура
225
42 ПО-052Пословна кореспонденција  10
  УКУПНО8830

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет