На Универзитету је успостављен Центар за квалитет, као посебно тијело које се искључиво бави питањима обезбјеђења квалитета:
Центар за квалитет, оквиру својих активности, дефинише план праћења, обезбјеђења и развоја
квалитета и обавља административне и организационе послове везане за вредновање и подизање
квалитета студијских програма, наставе и услова рада:

 • планира и анализира поступке вредновање цјелокупног система високог образовања и научно-истраживачког рада и управља тим поступцима,
 • предлаже органима универзитета пројекте и активности и подстиче иновације у сврху осигирања и унапређења квалитета и надзире ефикасност провођења интерних механизама за осигурање и унапређење квалитета у односу на: самоевалуацију, креирање индикатора квалитета, учешће студената у праћењу квалитета, истраживање успјешности студирања и узрока лоших појава у току студија, истраживање компетенција наставног особља, усавршавање административног и техничког особља, усавршавање наставника, докази о унапређењу наставе, квалитет општих и посебних компетенција, стандардизација администрације
 • припрема приједлог стратегије и саставља акционе планове за спровођењре те стратегије,
 • промовише изградњу културе квалитета,
 • припрема побољшање стандарда и процедуре провјере система квалитета,
 • разматра извјештаје о редовном самовредновању Универзитета
 • прати остваривања Стратегије, стандарда и обезбјеђивање квалитета и предлаже мјере за уочене слабости,
 • развија јединствен систем обезбјеђења и унапређења квалитета,
 • развија и спроводи поступке вредновање и самовредновања,
 • врши надзор над студентским вредновањем квалитета
 • подстиче међународну сарадњу,
 • подстиче стручно усавршавање наставног особља и
 • обављаља друге послове у оквиру обезбјеђења и унапређења квалитета Универзитета.