Правилником o садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација
на Независном универзитету Бања Лука ближе се уређују садржај, изглед и процедура за
достављање и објављивање докторских дисертација на Независном универзитету Бања
Лука, а у циљу постизања једнообразног садржаја и изгледа докторских дисертација,
утврђивања процедуре за достављање докторских дисертација и вођења јединствене
евиденције и уношења докторских дисертација у дигитални репозиторијум Независног
универзитета Бања Лука.
Правилник о садржају и изгледу ДД


Дигитални репозиторијум Независног универзитета Бања Лука представља дигитални
архив у који се уносе докторске дисертације које су одбрањене на Независном
универзитету Бања Лука.


Документа за кандидате:
Изјава о ауторству
Изјава о истовјетности
Изјава о дозволи јавне доступности