Dr Čedomir Stanojević, CTRS je docent na Fakultetu za Bihevioralne, Zdravstvene i Društvene nauke na Klemson Univerzitetu, SAD, a zvanje doktora nauka je stekao na Fakultetu za Javno Zdravlje na Indiana Univerzitetu, SAD (Ph.D. in Leisure Behavior). Dr Stanojević je interdisciplinarni istraživač čija je ekspertiza oblikovana desetogodišnjim praktičnim iskustvom upročitajte više