Poziv za prisustvovanje predavanju dr Čedomira Stanojevića iz SAD

Dr Čedomir Stanojević, CTRS je docent na Fakultetu za Bihevioralne, Zdravstvene i Društvene nauke na Klemson Univerzitetu, SAD, a zvanje doktora nauka je stekao na Fakultetu za Javno Zdravlje na Indiana Univerzitetu, SAD (Ph.D. in Leisure Behavior). Dr Stanojević je interdisciplinarni istraživač čija je ekspertiza oblikovana desetogodišnjim praktičnim iskustvom u radu sa osobama sa intelektualnim i razvojnim smetnjama. Dr Stanojević je posvećen istraživanju i razvoju prakse koja može doprineti pozitivnim zdravstvenim ishodima za osobe sa invaliditetom. Fokus istraživanja Dr Stanojevića je usredsređen na populaciju sa dijagnozom poremećaja iz autističnog spektra (ASD) i na intervencije koje se odnose na slobodno vreme i poboljšan kvalitet života ovih osoba. Dr Stanojević je prvi setrifikovani rekreacioni terapeut koji dolazi iz Srbije, a istraživanja Dr. Stanojevića se takodje fokusira na identifikaciju razloga za stresna iskustva, kao i na karakterizaciju komplementarnih intervencija koje mogu pomoći osobama sa ASD-om da se nose sa nagomilanim stresom. Terapije uz pomoć konja kao i upotreba socijalno-asistivnih robota su samo neki od modaliteta komplementarnih terapija koje Dr. Stanojević trenutno izučava. Dr. Stanojević često upotrebljava ekološku momentarnu procenu (EMA) u svom radu – pristup koji omogućava rigorozno ispitivanje istraživanog fenomena u realnom vremenu, i pomaže da se istraživana populacija posmatra holistički. Faktor životne sredine koji utiče na zdravstvene ishode osoba sa invaliditetom jedan je od najvažnijih aspekata istraživanja Dr. Stanojevića i usklađen je sa postulatima SZO-ove Međunarodne klasifikacije funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja (ICF).

Predavanje će se održati onlajn 14.12.2022 s početkom u 18 časova. Pristup predavanju je moguć preko linka .