Шта је то наука?
„Наука је систематизована и аргументована сума знања у одређеном истријском периоду
о објективној стварности до које се дошло свјесном примјеном одређених објективних
научних метода”


Како се врши класификација научних области?
1) Природне науке
2) Технологија и инжињерство
3) Медицинске и здравствене науке
4) Биотехничке – пољопривредне науке
5) Друштвене науке
6) Хуманистичке науке


Шта се сматра научно-истраживачком дјелатношћу?
Научно-истраживачка, умјетничко-истраживачка и експертско-консултанска дјелатност на
Универзитету и организационим јединицама, обавља се кроз основна, примјењена и
развојна истраживања, а реализацију ових активности Универзитет обавља самостално
и/или у сарадњи са партнерима, а наставно и научно особље Универзитета, има обавезу
учествовања у научно-истраживачком раду.
Научно-истраживачка дјелатност обухвата примјењена, фундаментална, апликативна,
развојна и експертска истраживања која су утврђена Програмом научних истраживања
Универзитета.


Да ли студенти могу учествовати у научно-истраживачком раду?
Студенти Универзитета, свих циклуса студија, могу да учествују у научно-истраживачкој и
умјетничко-истраживачкој дјелатности Универзитета.
Шта се сматра резултатом научно-истраживачког рада?
“Резултат научноистраживачког рада мора да садржи елементе изворности и новине тј.
нових сазнања, нових знања, нових научних правила или нових примјена.”
Резултати научно-истраживачког рада су:

 • научни и стручни рад,
 • научна књига или монографија,
 • оригинални научни рад или прегледни чланак,
 • научна студија,
 • рад објављен у часопису који је доступан међународној и домаћој научној јавности,
 • саопштење или рад објављен у зборнику са научног скупа,
 • уводно предавање на научном скупу,
 • објављена научна критика или полемика, лексикон, енциклопедија,
 • магистарски/докторски рад,
 • нова сорта,
 • нови технолошки поступак,
 • патент, техничко рјешење, нове методе, нови материјали.

Издвајамо

Позив студентима на учешће у АРТ РАДИОНИЦИ


Инклузија младих укључених у систем високог образовања

Међународни дан особа са инвалидитетом је 3. децембар, тим поводом али, 4. децембра у Бањалуци у организацији НУБЛа проф. др Борка Вукајловић и доц. др Тања Чолић су са студентима првог и другог циклуса разговарали о инклузији младих. Више