R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.RR-001Osnovi ekonomijeO130305
2.RR-002SociolgijaO130154
3.RR-003Matematika za ekonomisteO130456
4.RR-004Osnovi menadžmentaO130306
5.RR-005StatistikaO130455
6.RR-006Engleski jezik 1O130304
7.RR-007Finansijsko računovodstvoO245456
8.RR-008MarketingO245306
9.RR-009MakroekonomijaO245306
10.RR-010Operativni menadžmentO245306
11.RR-011Engleski jezik 2O230306
Ukupno časova aktivne nastave390360750
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
12.RR-012MikroekonomijaO330306
13.RR-013Marketing menadžmentO330305
14.RR-014Poslovna informatikaO330455
15.RR-015Poslovno pravoO330305
16,RR-016Poslovne finansijeO330305
17.RR-017Engleski jezik 3O330304
18.RR-018Strategijski menadžmentO430457
19.RR-019Međunarodni marketingO430456
20.RR-020Engleski jezik 4O430305
21.RR-021Izborni predmet 1I445306
22.RR-022Izborni predmet 2I430306
Ukupno časova aktivne nastave345375720
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA
23.RR-023Upravljačko računovodstvoO545306
24.RR-024Upravljanje troškovimaO545456
25.RR-025Finansijska tržištaO545306
26.RR-026Izborni predmet 3I530456
27.RR-027Izborni predmet 4I530306
28.RR-028RevizijaO630455
29.RR-029Finansijsko pravoO630455
30.RR-030Izborni predmet 5I630305
31.RR-031Izborni predmet 6I630305
32.RR-032Izborni predmet 7I630305
33.RR-033Praksa 4 nedelje 6 150 
34.RR-034Izrada završnog (dodiplomskog) rada 6 1805
Ukupno časova aktivne nastave3456901035
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

 1. Finansijska analiza,
 2. Finansijsko izvještavanje,
 3. Poreski sistem i politika,
 4. Finansijska kontrola i revizija,
 5. Aktuarska matematika,
 6. Specijalni bilansi,
 7. Spoljnotrgovinsko poslovanje.
 8. Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija,
 9. Međunarodne finansije,
 10. Marketing usluga,
 11. Pravo EU,
 12. Teorija i analiza bilansa,
 13. Međunarodno računovodstvo,
 14. Teorija  odlučivanja.