R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.ME-001Osnovi ekonomijeO130306
2.ME-002SociologijaO130153
3.ME-003MatematikaO130456
4.ME-004Osnovi menadžmentaO130306
5.ME-005StatistikaO130456
6.ME-006Engleski jezik 1O130303
7.ME-007Finansijsko računovodstvoO230457
8.ME-008MarketingO230307
9.ME-009MakroekonomijaO230306
10.ME-010Privredni sistem i ekonomska politikaO230307
11.ME-011Engleski jezik 2O230303
Ukupno časova aktivne nastave330360690
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
12.ME-012MikroekonomijaO330306
13.ME-013Marketing menadžmentO330305
14.ME-014Poslovna informatikaO330456
15.ME-015Poslovno pravoO330305
16,ME-016Poslovne finansijeO330305
17.ME-017Engleski jezik 3O330303
18.ME-018Strategijski menadžmentO430457
19.ME-019Međunarodni marketingO430457
20.ME-020Engleski jezik 4O430303
21.ME-021Izborni predmet 1I430307
22.ME-022Izborni predmet 2I430306
Ukupno časova aktivne nastave330375705
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA
 
23.ME-023Preduzetnički menadžmentO530306
24.ME-024Upravljanje  rizicimaO530456
25.ME-025Upravljanje ljudskim resursimaO530306
26.ME-026Izborni predmet 3I530456
27.ME-027Izborni predmet 4I530306
28.ME-028Menadžment javnog sektoraO630455
29.ME-029Operativni menadžmentO630455
30.ME-030Izborni predmet 5I630305
31.ME-031Izborni predmet 6I630305
32.ME-032Izborni predmet 7I630304
33.ME-033Praksa 4 nedelje 6 150 
34.ME-034Izrada završnog (dodiplomskog) rada 6 1806
Ukupno časova aktivne nastave300690990
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

 1. Ekonomika preduzeća,
 2. Politička ekonomija,
 3. Principi menadžmenta,
 4. Organizaciono ponašanje,
 5. Elektronsko poslovanje,
 6. Organizacija preduzeća,
 7. Upravljačko informacioni sistemi,
 8. Upravljanje tehnološkim razvojem,
 9. Teorija odlučivanja,
 10. Finansijska tržišta,
 11. Međunarodni odnosi,
 12. Upravljanje projektima ,
 13. Odnosi s javnošću,
 14. Finansijska analiza,
 15. Specijalni bilansi,
 16. Marketing usluga,
 17. Ponašanje potrošača.