PETA GODINA – deveti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
43MPO -054Konstitucionalizam i demokratija226
44MPO -055Politički marketing226
45MPO -056Savremena država i javna uprava226
  46    MPO -057 MPO -058Izborni predmet I * 1) Teorija i praksa rješavanja sukoba 2) Osnove političke analize  2  2  6
  47  MPO -059 MPO -060 MPO -061Izborni predmet II * 1) Javno mnenje 2) Politička kultura i javne politike 3) Savremeni sistemi informisanja  2  2  6
  UKUPNO101030

• Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

PETA GODINA – deseti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
48MPO -062Metodologija naučnoistraživačkog rada4410
49 Završni master rad  20
  UKUPNO4430