Javni konkurs za izbor dekana Fakulteta za informatiku Nezavisnog univerziteta Banja Luka

Na osnovu Člana 62. i 63. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 67/2020) i na osnovu Člana 62. i 63. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta za informatiku Nezavisnog univerziteta Banja Luka objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ZA INFORMATIKU NEZAVISNOG UNIVERZITETA BANJA LUKA

Dekan Fakulteta za informatiku Nezavisnog univerziteta Banja Luka bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Kandidat za dekana treba da ispunjava uslove u skladu sa Članom 62. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 67/2020) i Članom 62. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, i to:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka,
 • Da je član akademskog osoblja izabran u naučno-nastavno zvanje vanrednog ili redovnog profesora,
 • Da je član Nastavno-naučnog vijeća Nezavisnog univerziteta Banja Luka,
 • Da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • Da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Uz prijavu na konkurs zainteresovani kandidati dužni su priložiti:

 • Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata,
 • Opis naučnog i stručnog rada,
 • Program rada za mandatni period,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Odluku o izboru u zvanje vanrednog ili redovnog profesora,
 • Potvrdu da je u radnom odnosusa punim radnim vremenom na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka,
 • Potpisanu ili ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs se objavljuje na internet stranici Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol Nezavisnog univerziteta Banja Luka na adresu Veljka Mlađenovića 12e, 78000 Banja Luka.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,Prijava za Konkurs na izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.