Interni oglas za izbor rektora Nezavisnog univerziteta Banja Luka

U skladu sa članom 57.став 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ 67/2020), i člana 49. Stav 2. Statuta Nezavisnog univerziteta Banjaluka, dana 19.07.2022. godine, Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka raspisuje

INTERNI OGLAS

za izbor rektora Nezavisnog univerziteta Banjaluka

I  Raspisuje se interni oglas za izbor rektora Nezavisnog univerziteta Banjaluka, a prema uslovima i na način propisan članom 48. stav 1. Statuta i odredbama Zakonom o visokom obrazovanju.

II  Na interni oglas se mogu prijaviti kandidati koje ima nastavno naučno zvanje redovnog profesora i koje ima zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.

III Rektor se bira na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

III Uz prijavu na Interni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

  • Biografiju;
  • Bibliografiju;
  • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu;
  • Diplomu o stečenom akademskom/naučnom zvanju;
  • Odluku o izboru u zvanje redovnog profesora;
  • Program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period, u skladu sa Strategijom razvoja Nezavisnog univerziteta Banja Luka, za period od 4 godine.

IV Komisija za izbor rektora na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, pregledaće prijave kandidata i  sačiniti Izvještaj o prijavljenim kandidatima, te uz saglasnost osnivača dostaviti prijedlog Senatu  Univerziteta za izbor najuspješnijeg kandidata.

Konkurs je objavljen dana 15.08.2022. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici www.nubl.org.

Prijave na Konkurs slati u zatvorenoj koverti na adresu: Nezavisni univerzitet Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića 12e, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: “Prijava na konkurs za izbor rektora”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.