Центар за подршку
Е-настава
Правила студирања

Факултет за безбједност и заштиту Бања Лука Независног универзитета Бања Лука  је високошколска установа – организациона јединица у саставу Независног универзитета Бања Лука, чија је основна дјелатност научно‐наставни и научно-истраживачки рад.

Факултет за безбједност и заштиту Независног универзитета Бања Лука посједује све неопходне дозволе за рад и у потпуности испуњавања услове прописане Законом о високом образовању. Факултет је до 2014. године био у саставу Универзитета Синергија Бијељина, када на основу закљученог Уговора о издвајању са припајањем улази у сасатав Независног универзитета Бања Лука. Сагласност за ову организациону промјену дало је Министарство просвјете и културе Републике Српске. Наскон извршене промјене, Министарство је, након проведеног прописаног поступка,  издало Независном универзитету Бања Лука Дозволу за рад број: 07.05/612-87-3-3-3/14 од 15.10.2014. године, којом се одобрава извођенје студијских програма од академске 2014/15:

 • Безбједност и криминалистика – 180 ЕЦТС;
 • Безбједност и криминалистика – 240 ЕЦТС;
 • Цивилна заштита – 180 ЕЦТС;
 • Приватна безбједност – 180 ЕЦТС,

на првом циклусу студија на Факултету за безбједност и заштита Бања Лука, и

 • Безбједност и криминалистика – 120 ЕЦТС;
 • Безбједност и криминалистика – 60 ЕЦТС,

на другом циклусу студија на Факултету за безбједност и заштиту Бања Лука.

            Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 07.050/612-82-2/16 од 05.06.2017. године, утврђено је да Независни универзитет Бања Лука, Организациона јединица Факултет за безбједност и заштиту Банја Лука испуњава просторне и материјално-техничке услове за извођење лиценцираних студијских програма наведених у Дозволи за рад број: 07.05/612-87-3-3-3/14 од 15.10.2014. године, у новом пословном простору на адреси: Браће Подгорника број 8. у Бањој Луци, од академске 2017/2018 године.

            Дана 11.07.2017. године, Министарство просвјете и културе Републике Српске издало је Дозволу број: 07.050/612-15-3-1/17 за извођенеј студијског програма од академске 2017/18:

 • Цивилна заштита – 240 ЕЦТС, на првом циклусу студија на Организационој јединици Факултет за безбједност и заштиту.

У поступку институционалне реакредитације Независног универзитета Бања Лука и акредитације студијских програма, Факултет за безбједност и заштиту пријавио је за акредитацију студијски програм првог циклуса Безбједност и криминалистика – 240 ЕЦТС бодова. Након проведеног поступка од стране ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ РС доставила је Независном универзитету Бања Лука Извјештај ХАААРС број: 01/1.3.38-1-5/18 у коме су позитивно оцијењени сви критерији и стандарди који су контролисани у оквиру институционалне реакредитације универзитета и предложена је доношење Рјешења о поновној акредитацији. Што се тиче акредитације студијског програма Безбједност и криминалистика – 240 ЕЦТС исти је од стране Комисије оцијењен највишим нивом оцјене IV, што потпуно јасно указује на достигнути ниво у обезбеђењу квалитета на Факултету за безбједност и заштиту Бања Лука и такође је препоручена акредитација тог програма.

МИСИЈА

Повезивањем научно-истраживачког рада, образовања, науке и струке, реализацијом постојећих и нових студијских програма, оспособити студенте за обављање послова у области безбједности, заштите и криминологије, у глобалном и технолошки високо развијеном окружењу, који захтијевају стално стицање и развијање нових знања, иницијативност и иновативност, способност доношења одлука у недостатку времена, способност рада у условима нових глобалних и регионалних безбједносних изазова, у сврху постизања индивидуалних, универзитетских и друштвених интереса у области рада и дјеловања.

СТРАТЕГИЈСКИ ЦИЉЕВИ

 1. Образовање стручног кадра у области безбједности, заштите и криминологије, у складу са стратешким документима Републике Српске и потребама тржишта рада;
 2. Развој и унапређење науке и струке у области образовања, рада и дјеловања:
 3. Очуванје националног и културног идентитета;
 4. Унапређење и континуирано побољшање квалитета високог образовања;
 5. Повећање ефикасности студирања;
 6. Развијање кључних компетенција учесника у образовном процесу;
 7. Унапређење наставних планова и програма прилагођавањем стварним потребама привреде и друштва;
 8. Усклађивање политике образовања са потребама тржишта рада;
 9. Унапређење научно-истраживачког рада;
 10. Континуирана модернизација и информатизација процеса образовања и развој и јачање међународне сарадње;
 11. Афирмисање принципа цјеложивотног учења и креирање посебних програма усавршавања;
 12. Континуирано доприносити развоју локалне и ширих друштвених и привредних заједница.

Реализацију стратегијских циљева факултет остварује и заснива на кључним принципима високог образовања:

 • Универзалне академске слободе;
 • Аутономија високошколских установа у складу са међународним стандардима;
 • Висок ниво етичности академског особља;
 • Јединство наставног и научно-истраживачког процеса;
 • Уважавање хуманистичких и демократских вриједности;
 • Хармонизација са европским простором високог образовања;
 • Развој система обезбјеђења квалитета у складу са Стандардима и смјерницама за обезбјеђивање квалитета у европском простору високог образовања;
 • Интеракција са друштвеном заједницом и развијање друштвене одговорности;
 • Дугорочна финансијска самоодрживост;
 • Објективност и транспарентност напредовања академског особља;
 • Подстицање изврсности у научно-наставном процесу;
 • Подстицање иновативности и афирмација конкурентности;
 • Поштовање људских права и грађанских слобода;
 • Равноправност полова и угрожених група.

ВИЗИЈА

Визија Факултета за безбједност и заштиту је да обезбједи највише позиције међу истоврсним институцијама у Босни и Херцеговини и региону и да постане препознатљив центар високог нивоа квалитета у образовању, истраживањима и пружању стручних и научних консултантских услуга у области безбједности, заштите и криминологије.

У реализацији ове визије Факултет ће креирати такав систем обебзјеђења квалитета који ће гарантовати ефективан и ефикасан мониторинг постојећих и развој нових студијских програма, уз стално унапређење и имплементацију нових метода и средстава у образовању. Такође, Факултет ће поред традиционалних студија свих циклуса образовања развијати студије на даљину  и друге флексибилне форме и методе студија за перманентан професионални развој и учење током цијелог живота, које представља кључну и најзначајнију компоненту у развоју друштва заснованог на знању. У сагледивој будућности постати регионални лидер у образовању кадрова у области безбједности, заштите и криминологије, истовремено водећи друштвено одговорно и друштвено осјетљиво дјеловање у друштвеној заједници.

РАЗВОЈ ФАКУЛТЕТА

Факултет за безбједност и заштиту у Бањој Луци основан је према закону о Универзитету и закону о измјенама и допунама закона о универзитету рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске, број. 6-06-342/06 0д 14. 02. 2006. године, са циљем да студентима пружи образовање које је равноправно образовању те врсте у свијету.

На Факултету се изводи настава на  лиценцираним студијским програмима у трогодишњем и четворогодишњем трајању, на студијском прогрмау – безбједност и криминалистика, а поред тога лиценцирани су и студијски програми – приватна безбједност и цивилна заштита, у трогодишњем трајању и цивилна заштита у четворогодишњем трајању.

Наставно-научни процес се реализује и на лиценцираним студијским програмима другог циклуса студија у обиму 60 и 120 ЕЦТС бодова.

У саставу факултета дјелује и институт за научно-истраживачки рад у области безбједности, заштите и криминологије.

Факултет организује округле столове и научне конференције из области безбједности, заштите и криминологије и издаје зборнике радова са одржаних конференција. До сада је организовано девет међународних научних конференција под општим називом Дани безбједности, а свака је имала посебан тематски наслов.

Факултет је почео са радом у закупљеном простору, а већ након краћег времена  своју дјелатност почео је обављати у простору који је у власништву Факултета. У наведеном простору постојала су четири амфитеатра, читаоница и кабинет информатике са укупно 500 сједећих мјеста за студенте. Поред тога факултет је имао и библиотеку, те студентски клуб са интернет кафеом. Поред наставних простора факултет располаже са кабинетима за професоре и асистенте, простором за студенстку службу, салом за састанке, те полиграфским кабинетом. Академску 2016/2017 годину факултет почиње у новом простору у Бањој Луци у улици Браће Подгорника број 8., који је у власништву факултета. Нови простор је површине око 700 м2 са структуром која у цијелости задовољава потребе реализације лиценцираних студијских програма и броја уписаних студента. Простор својим капацитетом и структуром испуњава све услове за реализацију студијских програма са знатно већим бројем студената од постојећег.

У 2014. години долази до промјена у власништву факултета и статусних промјена факултета у оквиру Универзитета. Наиме, у власничку структуру, у складу са законом, улазе два физичка лица, и то доц. др Крстан Боројевић и доц. др Велибор Бајичић, а Факултет излази из састава Универзитета Синергија Бијељина и улази у састав Независног универзитета Бања Лука. Све власничке и статусне промјене су уредно регистроване, у складу са законом, код надлежног регистарског суда и ресорног министарства.

Од академске 2016/2017 године Факултет за безбједност и заштиту реализује лиценциране студијске програме на новој адреси сједишта факултета у згради која је у власништву факултета у улици Браће Подгорника 8. у Бањој Луци.

Од оснивања до данас на Факултеу за безбједност и заштиту уписало се  oko 2.200 студента.

Факултет за безбједност и заштиту има потписане уговоре о пословно-техничкој  сарадњи са високошколским установама из Србије, Црне Горе, Словеније, Бугарске, Босне и Херцеговине и др. Воде се интензивни разговори о успостављању сарадње са референтним високошколским установама из Израела, али и неким другим установама из региона.

Факултет за безбједност и заштиту посједује све кадровске, просторне, материјално-техничке и друге услове за школовање студената на сва три циклуса студија. Студијски програми првог и другог циклуса студија су лиценцирани од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске први пут још 2007. године и поново 2014. године. Студијски програм на трећем циклусу студија комплементаран је са лиценцираним студијским програмима првог и другог циклуса студија и представља континуирани наставак унапређења образовања у интегралном систему високог образовања.

Факултет за безбједност и заштиту је креирао студијски програм трећег циклуса студија, који, још увијек није лиценциран и одобрен од стране надлежног министарства. Студиј на трећем циклусу студија, тј. на докторским студијима оспособљаваће студенте за напредна истраживања и критички осврт и анализу постојећих теорија из области права, безбједности и криминалистике и безбједности и заштите уопште, са циљем откривања нових сазнања и развоја науке. Студенти ће надоградити знања и вјештине стечене на првом и другом циклусу студија, те ће лакше моћи да разумију и примјењују (на научно заснован начин) кључне правнобезбједносне категорије.

Усвајањем основних и посебних принципа ефективног и ефикасног функционисања и континуираног развоја, који опредјељујуће утичу на животну судбину и перспективу појединаца и организација, студенти ће бити оспособљени за рјешавање најсложених питања правног, безбједносног и друштвеног развоја. Реализујући овај студијски програм студенти ће стећи и значајне посебне вјештине: истраживачке и аналитичке вјештине, унапређене вјештине у коришћењу савремених информатичких технологија, вјештине иновативних активности, креативни индивидуални и групни рад, презентационе мултимедијалне вјештине, усавршавање усмене и писане комуникације, вјештине преговарања.

Завршетком студија трећег циклуса студија, студенти ће унапредити вјештине и употпунити знања које су стекли током дотадашњег студија, са циљем имплементације стечених знања и вјештина за рјешавање конкретних проблема у реалном пословном окружењу и даљег научно-истраживачког рада. Након завршетка студија студенти ће бити оспособљени да ријечима, графички, математички и економетријски презентују властите идеје и резултате истраживања, те да расправљају, анализирају, предвиђају и процјењују политике и стратегије у области права, безбједности и заштите.

У актуелним глобалним условима, који су пуни различитих изазова, укључујући и пандемију вируса корона и мигрантску кризу, и који значајно усложњавају укупну ситуацију, а посебно са безбједоносног аспекта, факултет успијева да одржава, на високом нивоу, укупан научно-наставни процес и то ће чинити и у будућности.

Најбољу потврду успјешности квалитетног рада факултета даје број студената који студирају  и који су студирали на овом факултету, те број студената који су након завршеног факултета нашли запослење на тржишту рада у Републици Српској, Босни и Херцеговини, земљама окружења и Европској унији, са којима факултет одржава сталну везу и прати развој њихове каријере.

У новонасталим условима рада и дјеловања факултет развија нове стратегије и моделе сопственог развоја, у складу са законима који регулишу ову област и актима Независног универзитета Бања Лука.

Контакт информације

Адреса: V козарске бригаде 18
78000 Бања Лука, Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: (00) 387 51 345 910
Email: info@fbzbl.net
Web: www.fbzbl.net