Druga informacija o naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem

ПОЗИВНО ПИСМО

Независни Универзитет у Бањој Луци има част и задовољство позвати чланове домаће и међународне научне заједнице и заинтересоване стручне јавности да поднесу научне или стручне радове и учествују на међународној научно-стручној конференцији под називом:МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЈЕДНОСТ У МУЛТИПОЛАРНОМ СВИЈЕТУ-СТАЊЕ, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ. Планирано вријеме одржавања конференције је од 24. до 25.11.2022. године у Бањој Луци.

Организациони одбор међународне конференције „МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЈЕДНОСТ У МУЛТИПОЛАРНОМ СВИЈЕТУ-СТАЊЕ, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ“ – предложили су сљедеће оквирне теме:

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ – СТАЊЕ, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

 • Историја развоја међународних односа;
 • Tеорије међународних односа
 • Међународни односи прије, током и послије I Свјетског рата;
 • Међународни односи прије, током и послије II Свјетског рата;
 • Међународни односи у XXI вијека-карактеристике и перспективе;

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ СА ПРОСТОРНО – ФУНКЦИОНАЛНОГ АСПЕКТА

 • Глобализација и међународни односи;
 • Процес деглобализације и настајање нове парадигме у међународним односима;
 • Утицај локалних, регионалних и глобалних организација на токове у међународним односима;
 • Улога националне државе у међународним односима;
 • Национална држава и глобалне владине и невладине организације;
 • Међународни односи у мултитполарном свијету;
 • Утицај економије на међународне односе;
 • Посљедице противријечности и поремећаја у међународним односима;
 • Утицај религије и религијске културе као детерминанте у међународним односима у XXI вијеку

МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЈЕДНОСТ

 • Савремене теорије међународне безбједности;
 • Међнародна безбједност током XX вијека;
 • Међународна безбједност у XXI вијека;
 • Утицај недржавних актера на глобалну безбједност;
 • Могућности формално-правног уређења безбједности на међународном нивоу;
 • Религија и вјерски екстремизам/фундаментализам као фактор утицаја на међународну безбједност.

Аутори су слободни да предложе и додатне теме, по свом избору, при чему требају водити рачуна да предложена тема буде из области међународних односа и међународне безбједности.

Молим Вас да учешће на конференцији потврдите на e-mail: naucnakonferencija@nubl.org

Вашу пријаву ћемо потврдити електронски на Вашу e-mail адресу. Аутори прихваћених тема/апстракта ће бити обавјештени о прихватању апстракта њихових радова до доле наведених датума.

Радни језик конференције је Енглески језик, а ауторима је дозвољено слање апстракта на Српском и обавезно на Енглеском језику (односно двојезично).

 Пријаве морају садржавати:

 • име и презиме и академско звање аутора;
 • назив матичне установе;
 • контакт аутора (е-маил, телефон и адреса), са назнаком аутора за кореспонденцију у свим фазама рецензирања и објављивања, ако постоји више аутора;

Важне напомене за ауторе:

Радови који добију позитивну рецензију биће објављени у Зборнику радова научне конференције.

Аутор рада треба да поштује сљедеће стандарде:

 • Рад треба да буде писан у систему Microsoft Word, никако у систему PDF, због техничког уређења публикације.
 • Обим рада треба да буде од 8-12 страница.
 • Рад куцати фонтом Times New Roman величина фонта је 12 тачака, проред 1 поравнање на обје стране.
 • Наслов рада писати великим словима фонт 14 тачака, болдирано и центрирано.
 • Испод наслова рада написати  име и презиме аутора, научно или стручно звање, институцију или установу у којој је запослен/а.
 • У фусноти написати е-маил адресу.
 • Рад  треба да има  наслов и  апстракт  на српском и на енглеском језику, кључне ријечи, главни текст.
 • Апстракт се налази на почетку рада.
 • Апстракт треба да буде величине једног пасуса до 300 ријечи, фонт Times New Roman, 12 тачака, italic.
 • Кључне ријечи наводе се иза апстракта, може их бити до пет, фонт Times New Roman, 12 тачака, italic.
 • Главни текст рада треба да има дијелове са поднасловима (не би их требало нумерисати).
 • Истраживачки рад треба да садржи увод са истицањем проблема, примијењену методу, излагање постигнутих резултата, дискусију, закључна разматрања, литературу.
 • На   крају   рада   треба   навести   попис   коришћене   литературе   приликом   израде   рада. Библиографска јединица треба да садржи презиме и име аутора, годину издања, наслов публикације (курзивом), мјесто издања, име издавача. Навођење поглавља у књизи, чланка у часопису и web документа остварити према уобичајеним APA стандардима.
 • При цитирању треба поштовати APA стандарде цитирања.
 • Радови ће бити штампани у црно-бијелој техници и зато су илустрације у боји сувишне.
 • Слике и табеле треба да буду разумљиве, да имају нумерацију и легенде.
 • Рад треба бити лекторисан.
 • Радови који не буду припремани према упутству неће бити прихваћен.
 • Пријаве за учешће и апстракти пристигли након истека рока неће се разматрати.
 • Теме/сажеци се могу пријавити појединачно или у коауторству (највише два аутора).
 • Све приспјеле радове ће рецензирати тим рецензената.
 • Радови који захтијевају значајне измјене или допуне биће враћени аутору(има) на допуну и ревизују прије објављивања.

Рецезентски одбор ће у току рецензије све приспјеле радове категорисати по следећем:

Категорије научних радова:

 • Оригинални научни рад
 • Преглед научни рад
 • Кратки научни чланак
 • Научна критика, полемика или осврт
 • Излагање са научног скупа
 • Стручни рад

Важни датуми:

 • до 27. Јула 2022. године – пријава учешћа и пријем апстракта радова
 • до 27. Августа 2022. године – обавјештавање аутора о прихватању теме и апстракта рада
 • до 01. Октобра 2022. године – пријем комплетних радова (енглески језик)
 • 24. – 25. Новембар 2022. – Конференција (План научне конференције ће бити накнадно достављен учесницима).

Котизација износи 50,00 еура или протувриједност у конвертибилним маркама и обезбјеђује: публиковање рада, присуство радном дијелу скупа, Зборник радова „Међународни односи и безбједност у мултиполарном свијету – стање, изазови и перспективе“, сертификат, пратећи и промотивни материјал, кафе паузе итд.

Онлине учешће 30 еура или протувриједност у конвертибилним маркама и обезбјеђује: публиковање рада, присуство радном дијелу скупа, Зборник радова „Међународни односи и безбједност у мултиполарном свијету – стање, изазови и перспективе“ – штампану верзију, сертификат.

Онлине учешће 25 еура или протувриједност у конвертибилним маркама и обезбјеђује: публиковање рада, присуство радном дијелу скупа, Зборник радова „Међународни односи и безбједност у мултиполарном свијету – стање, изазови и перспективе“ – PDF верзију, сертификат.

Учешће на конференцији, котизација износи 20 еура или протувриједност у конвертибилним маркама и обезбјеђује присуство радном дијелу скупа.

Уплата котизације за учеснике без рада се може извршити и на самом скупу уз претходну најаву организаторима на е-маил naucnakonferencija@nubl.org. Рок за уплату котизације је 01.11.2022.

За учеснике са радом рок за плаћање котизације је 01.10.2022 (по учеснику).

Котизацију уплатити на рачун Независног универзитета Бања Лука број 562-099-80668315-73 – НЛБ Развојна банка Бања Лука. Информацију у вези са иностраним плаћањем котизације можете добити путем емаила naucnakonferencija@nubl.org.

Потврду о уплаћеној котизацији приложити приликом регистрације на скупу или на емаил адресу naucnakonferencija@nubl.org.

Све додатне информације биће објављене у наредном позиву.

С поштовањем,