Prvi semestar

R. BR.NAZIV PREDMETAPAVLVECTS
1.DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KOD POREMEĆAJA U UČENJU I RAZVOJU2217
2.BIOMEDICINSKI APARATI I UREĐAJI U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI2217
3.IGRA U REHABILITACIJI DJECE SA SENZOMOTORNIM SMETNJAMA I POREMEĆAJIMA2117
4.ZNAKOVNI JEZIK3216
5.IZBORNI PREDMETI:   -KREATIVNI PROCESI U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI   -PEDAGOGIJA MARIJE MONTESORI      2      1      1      3
 UKUPNO:118530

Drugi semestar

R. BR.NAZIV PREDMETAPAVLVECTS
1.METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA3215
2.ETIOLOGIJA I ISPOLJAVANJE KOD AUTISTIČNOG SPEKTRA UZ NAČINE PODRŠKE  3  2  1  4
3.KREIRANJE INKLUZIVNE POLITIKE, KULTURE I PRAKSE2213
4.IZRADA MASTER RADA   15
5.IZBORNI PREDMETI:   -INTERAKCIJSKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE U VASPITANJU I OBRAZOVANJU   -PROCJENE EDUKATIVNIH POTENCIJALA DJECE SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU   -TRETMAN POKRETOM        2        1        1        3
 UKUPNO:107430