Prva godina – Prvi semestar

PredmetECTS
Didaktika7
Razvojna psihologija7
Opšta pedagogija5
Uvod u specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju7
Engleski jezik 14
 30

Prva godina – Drugi semestar

PredmetECTS
Pedagoška psihologija7
Osnovi neuropsihologije5
Inkluzija u obrazovanju7
Humana genetika7
Engleski jezik 24
 30

Druga godina – Treći semestar

PredmetECTS
Opšta defektološka procjena7
Osnovi tiflologije6
Osnovi somatopedije6
Osnovi oligofrenologije5
Osnovi logopedije i surdologije6
 30

Druga godina – Četvrti semestar

Predmet  ECTS
Rani interventni programi7
Senzorna integracija5
Reedukacija psihomotorike6
Uvod u sociologiju sa sociologijom marginalnih grupa5
Specifične smetnje u učenju7
 30

Treća godina – Peti semestar

PredmetECTS
Metodika nastave matematike6
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti6
Metodika nastave prirode i društva6
Metodika nastave vještina6
Izborni
a) Izrada individualnih obrazovnih planova
b) Kreativne radionice
  6
 30

Treća godina – Šesti semestar

PredmetECTS
Metode u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji6
Programi i metode vaspitnog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju5
Prilagođene i izmijenjene sportske aktivnosti6
Savjetodavni rad u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji6
Izborni
a) Vannastavne aktivnosti
b) Metodika edukaciono- rehabilitacionog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju  
  7
 30

Červtra godina – Sedmi semestar

PredmetECTS
Metodologija pedagoškog istraživanja6
Osnovi rada sa djecom i mladima sa disocijalnim ponašanjem6
Asistivne tehnologije za djecu sa poremećajima i smetnjama u razvoju6
Izborni
a) Sportsko i terapijsko jahanje osoba sa invaliditetom
b) Inkluzivni pristup u odnosu sa vršnjacima
  6
Praksa6
 30

Červtra godina – Osmi semestar

PredmetECTS
Metodika edukacije i socijalne rehabilitacije sa djecom sa višestrukim poremećajima i smetnjama6
Profesionalno osposoblјavanje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom6
Sistemi podrške odraslim osobama sa invaliditetom6
Izborni
a) Metodika rada sa roditelјima
b) Prava osoba sa invaliditetom
  6
Praksa6
 30