Организациони одбор међународне конференције „МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЈЕДНОСТ У МУЛТИПОЛАРНОМ СВИЈЕТУ-СТАЊЕ, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ“ – предложили су сљедеће оквирне теме:

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ – СТАЊЕ, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

 • Историја развоја међународних односа;
 • Tеорије међународних односа
 • Међународни односи прије, током и послије I Свјетског рата;
 • Међународни односи прије, током и послије II Свјетског рата;
 • Међународни односи у XXI вијека-карактеристике и перспективе;

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ СА ПРОСТОРНО – ФУНКЦИОНАЛНОГ АСПЕКТА

 • Глобализација и међународни односи;
 • Процес деглобализације и настајање нове парадигме у међународним односима;
 • Утицај локалних, регионалних и глобалних организација на токове у међународним односима;
 • Улога националне државе у међународним односима;
 • Национална држава и глобалне владине и невладине организације;
 • Међународни односи у мултитполарном свијету;
 • Утицај економије на међународне односе;
 • Посљедице противријечности и поремећаја у међународним односима;
 • Утицај религије и религијске културе као детерминанте у међународним односима у XXI вијеку

МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЈЕДНОСТ

 • Савремене теорије међународне безбједности;
 • Међнародна безбједност током XX вијека;
 • Међународна безбједност у XXI вијека;
 • Утицај недржавних актера на глобалну безбједност;
 • Могућности формално-правног уређења безбједности на међународном нивоу;
 • Религија и вјерски екстремизам/фундаментализам као фактор утицаја на међународну безбједност.

………………………………………………………………………………………………………

Organization board of the international conference „INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY IN MULTIPOLAR WORLD –  CURRENT STATE, CHALLENGES AND PERSPECTIVES” – have proposed topics as follow:

INTERNATIONAL RELATIONS CURRENT STATE, CHALLENGES AND PERSPECTIVES

 • History of development of international relations;
 • Theories of international relations;
 • International relations before, during and after World War I;
 • International relations before, during and after World War II;
 • International relations in XXI century- characteristics and perspectives;

INTERNATIONAL RELATIONS FROM SPATIALLY FUNCTIONAL  ASPECT

 • Globalization and international relations;
 • The process of deglobalization and the emergence of a new paradigm in international relations
 • Influence of local, regional and global organizations at the movements in international relations;
 • Role of national state in international relations;
 • National state and global goverment and non-goverment organisations;
 • International relations in multipolar world;
 • The influence of economy on international relations;
 • Consequences of contradictions and disturbances in international relations
 • The influence of religion and religious culture as determinants in international relations in the XXI century

INTERNATIONAL SECURITY

 • Theories of international security;
 • International security during XX century;
 • International security in XXI century;
 • Influence of non goverment acters on global security;
 • Possibilities of formal-legal regulation of security at the international level;
 • Religion and religious extremism/fundamentalism as an influencing factor on international security.