Стручне службе Универзитета обављају посебне стручне послове, сервисе и услуге.

Одлуком о оснивању Стручних служби Универзитета одређује се статус, надлежности и задаци, управљање као и друга питања од значаја за рад ових организационих јединица, а унутрашња организација и систематизација радних мјеста Стручних служби Универзитета, утврђује се актом о организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, који доноси ректор Универзитета, на приједлог Управног одбора.

Стручне службе Универзитета су:

  1. Студентска служба
  2. Правна служба
  3. Финансијска служба