Признавања исправа ради наставка образовања: Признавање страних високошколских исправа је поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право на наставак образовања, односно право на укључивање у нивое високог образовања на Независном универзитету у Бања Лука.

Признавње исправа ради запошљавања:  У складу са чланом 110. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 67/20), професионално признавање у надлежности је Центра за информисање и признавање страних високошколских квалификација у Републици Српској при Агенцији за високо образовање Републике Српске.

Више информација на: https://www.avors.org/index.php/sr/centar-za-informisanje-i-priznavanje-stranih-visokoskolskih-kvalifikacija

https://nubl.org/wp-content/uploads/2023/01/PRAVILNIK-O-EKVIVALENCIJI…-1.pdf