Интерни оглас за избор проректора

Број: 129/23
Датум: 20.03.2023. године, у Бањој Луци
Дана 20.03.2023. године, на Одлуком Сената Независног универзитета Бања
Лука, а на основу члана 53. Статута Независног универзитета Бања Лука, број 308/22 од
дана 30.09.2022. године, Независни универзитет Бања Лука расписује интерни оглас за
избор проректора за наставу и студентска питања.

На оглас се могу пријавити кандидати који испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 67/20) и Статутом Независног
универзитета Бања Лука.
Уз пријаву обавезно поднијети:

 1. Биографију и библиографију кандидата
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Увјерење о држављанству,
 4. Одлуку о важећем избору у звање,
 5. Доказ о радном односу са пуним радним временом на Независном универзитету
  Бања Лука.
  Пријаве се шаљу препорученом поштом на адресу Вељка Млађеновића 12е, 78 000
  Бања Лука, или лично у просторијама Универзитета.
  Оглас траје 15 дана од дана објављивања на интернет страници Независног
  универзитета Бања Лука.

Проф. др Остоја Барашин, ректор