Акредитација високошколских установа и студијских програма представља дио укупних активности у реформи области високог образовања у складу са болоњским принципима, а са коначним циљем препознавања високог образовања Републике Српске у Европском простору високог образовања (European Higher Education Area – EHEA).

Рјешењем о акредитацији потврђен је стандард квалитета рада Независног универзитета Бања Лука, у односу на Критеријуме за акредитацију високошколских установа у Републици Српској и БиХ и Стандарде и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (Стандарди ЕСГ 2015). Независном универзитету Бања Лука акредитација је додијељена на период од 5 година.

Регистар акредитованих високошколских установа у Републици Српској

https://avors.org/index.php/sr/reg-lista-srp

Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговина

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=4293