Mrežni marketing

Student koji je upisan na NUBL i obezbijedi upis drugih novoupisanih studenata po bilo kom osnovu (upis, prepis, produžetak školovanja), ostvaruje pravo popusta u cijeni školarine na osnovnim studijama za tekuću školsku godinu.


  • 1 studenta 10%
  • 2 studenta 20%
  • 3 studenta 30%
  • 4 studenta 40%
  • 5 studenata 50%
  • 6 studenata 60%
  • 7 studenata 70%
  • 8 studenata 80%
  • 9 studenata 90%
  • 10 studenata 100%

Dokaz o posredovanju kod upisa u cilju ostvarenja prava na popust predstavlja posrednički list koji student može preuzeti u studentskoj službi. Odgovarajućim aneksom osnovnog ugovora o studiranju biće definisane finansijske obaveze studenta posrednika, a popust se ostvaruje uplatom prve rate školarine novoupisanog studenta.
Novoupisani student takođe može biti posrednik pri upisu novih studenata.
Neće se obračunavati popust ukoliko se novoupisani student ispiše prije isteka semestra koji je upisao ili ukoliko ne uplati bar 4 rate (od 10) školarine. Obračun efekata školarine vrši se krajem 1. odnosno 2. semestra.
Popust ostvaren po osnovu novoupisanih studenata odnose se samo na tekuću školsku godinu.
Popust može biti kumulativno uračunat u druge popuste odobrene studentu posredniku.

Share Button