I Ciklus

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista (uz naznaku smjera-modula) – 240 ECTS bodova   Moduli:
 • Poslovna ekonomija;
 • Menadžment i marketing;
 • Turizam;
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje;
 • Računovodstvo i revizija.
Nastavni plan i program usmjerenja provodi se tokom četvrte godine opštih akademskih studija.     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-01 Osnovi ekonomije O 2 3 6
EP-02 Statistika O 3 2 6
EP-03 Matematika O 3 3 7
EP-04 Osnovi menadžmenta O 2 3 7
EP-05 Engleski jezik 1 O 2 2 4
UKUPNO 12 13 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-06 Mikroekonomija O 2 3 7
EP-07 Ekonomika preduzeća O 2 3 7
EP-08 Računovodstvo O 2 3 7
EP-09 Sociologija O 2 2 5
EP-10 Engleski jezik 2 O 2 2 4
UKUPNO 10 13 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-11 Privredni sistem i ekonomska politika O 2 3 7
EP-12 Makroekonomija O 2 3 7
EP-13 Poslovna informatika O 2 3 6
EP-14 Teorija cijena O 3 2 6
EP-15 Engleski jezik 3 O 2 2 4
UKUPNO 11 13 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-16 Međunarodna ekonomija O 3 2 7
EP-17 Strategijski menadžment O 2 3 7
EP-18 Poslovne finansije O 2 3 6
EP-19 Teorija odlučivanja O 3 2 6
EP-20 Engleski jezik 4 O 2 2 4
UKUPNO 12 12 30
    III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-21 Operativni menadžment O 3 3 8
EP-22 Finansijska analiza O 3 3 8
EP-23 Upravlјanje projektima O 3 3 8
EP-24 Poslovno pravo O 2 3 6
UKUPNO 11 12 30
    III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-25 Monetarne i javne finansije O 3 3 8
EP-26 Preduzetnički menadžment O 3 3 8
EP-27 Kvantitativne metode u ekonomiji O 3 3 8
EP-28 Marketing O 2 3 6
UKUPNO 11 12 30
      Modul: POSLOVNA EKONOMIJA   Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti poslovne ekonomije     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-29 Marketing menadžment O 3 3 8
EP-30 Savremeni privredni sistemi O 3 3 8
EP-31 Makroekonomska analiza O 3 3 8
EP-32 Izborni predmet 1* I 2 3 6
UKUPNO 11 12 30
bira se jedan od dva ponuđena: Istraživanje tržišta ili Ekonometrija     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-33 Mikroekonomska analiza O 2 3 6
EP-34 Ponašanje potrošača O 3 2 6
EP-35 Menadžment sistema kvaliteta O 2 3 7
EP-36 Izborni predmet 2** I 3 2 6
EP-37 Korporativna društvena odgovornost O 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
** bira se jedan od dva ponuđena: Savremeni marketing ili Finansijsko računovodstvo       Modul: MENADŽMENT I MARKETING   Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti menadžmenta i marketinga     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-29 Poslovna analiza O 3 3 8
EP-30 Menadžment javnog sektora O 3 3 8
EP-31 Marketing menadžment O 3 3 8
EP-32 Izborni predmet 1* I 3 2 6
UKUPNO 12 11 30
bira se jedan od dva ponuđena: Spolјnotrgovinsko poslovanje ili Ponašanje potrošača     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-33 Evropsko poslovanje O 2 3 7
EP-34 Upravlјanje lјudskim resursima O 3 2 6
EP-35 Upravlјanje inovacijama O 2 3 6
EP-36 Izborni predmet 2** I 3 2 6
EP-37 Korporativna društvena odgovornost O 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Istraživanje tržišta       Modul: TURIZAM   Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti turizma     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-29 Osnovi turizma O 3 3 8
EP-30 Istraživanje turističkih tržišta O 3 3 8
EP-31 Ekonomika turizma O 3 3 8
EP-32 Izborni predmet 1* I 3 2 6
UKUPNO 12 11 30
bira se jedan od dva ponuđena: Turizam i zaštita životne sredine ili Istorijsko-kulturno naslјeđe i turizam     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-33 Menadžment turističke destinacije O 2 3 7
EP-34 Marketing u turizmu O 2 3 6
EP-35 Turistička geografija O 3 2 6
EP-36 Izborni predmet 2** I 3 2 6
EP-37 Korporativna društvena odgovornost O 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
** bira se jedan od dva ponuđena: Sportsko-rekreacioni turizam ili Turističke regije svijeta       Modul: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO   Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti finasija, osiguranja i bankarstva     IV godina – VII semestar   3
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-29 Bazel principi i finansijska stabilnost O 3 3 8
EP-30 Ekonomika osiguranja O 3 3 8
EP-31 Upravlјanje osiguravajućim društvima O 3 3 8
EP-32 Izborni predmet 1* I 3 2 6
UKUPNO 12 11 30
bira se jedan od dva ponuđena: Finansijsko računovodstvo ili Tarife u osiguranju     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-33 Korporativne finansije O 2 3 6
EP-34 Upravlјanje rizicima O 3 2 6
EP-35 Bankarstvo O 3 2 7
EP-36 Izborni predmet 2** I 3 2 6
EP-37 Korporativna društvena odgovornost O 2 2 5
UKUPNO 13 11 30
** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Revizija finansijskih izvještaja       Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA   Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti računovodstva i revizije     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-29 Finansijska i aktuarska matematika O 3 3 8
EP-30 Tržište hartija od vrijednosti O 3 3 8
EP-31 Računovodstvo troškova O 3 3 8
EP-32 Izborni predmet 1* I 3 2 6
UKUPNO 12 11 30
bira se jedan od dva ponuđena: Računovodstveni informacioni sistemi ili Korporativne finansije     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EP-33 Komparativno računovodstvo O 3 3 8
EP-34 Revizija finansijskih izvještaja O 3 2 6
EP-35 Specijalni bilansi O 2 3 5
EP-36 Izborni predmet 2** I 3 2 6
EP-37 Korporativna društvena odgovornost O 2 2 5
UKUPNO 13 12 30
** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Finansijsko računovodstvo

II Ciklus

Akademsko zvanje: Magistar ekonomije (uz naznaku smjera-modula) – 300 ECTS bodova

Moduli:
 • Poslovna ekonomija;
 • Menadžment i marketing;
 • Turizam;
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje;
 • Računovodstvo i revizija.
II ciklus akademskih studija na svim usmjerenjima traje dva semestra u kojima se izučava 7 predmeta i radi završni master rad. Modul: POSLOVNA EKONOMIJA Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti poslovne ekonomije I godina – I semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-01 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 3 3 8
MEP-02 Korporativno upravlјanje O 3 3 8
MEP-03 Međunarodni ekonomski odnosi O 2 3 7
MEP-04 Izborni predmet 1* I 2 3 7
UKUPNO 10 12 30
Izborni predmet 1: Globalizacija ili Međunarodna monetarna ekonomija I godina – II semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-05 Evropske ekonomske integracije O 2 2 5
MEP-06 Savremena trgovina O 2 2 5
MEP-07 Izborni predmet 2** I 2 2 5
MEP-08 Završni master rad O 4 15
UKUPNO 6 10 30
** Izborni predmet 2: Berzansko poslovanje ili Međunarodno poslovno finansiranje Modul: MENADŽMENT I MARKETING Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti menadžmenta i marketinga I godina – I semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-01 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 3 3 8
MEP-02 Međunarodni menadžment O 3 3 8
MEP-03 Organizaciono ponašanje O 2 3 7
MEP-04 Izborni predmet 1* I 2 3 7
UKUPNO 10 12 30
Izborni predmet 1: Evropske ekonomske integracije ili Međunarodno poslovno finansiranje I godina – II semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-05 Savremena trgovina O 2 2 5
MEP-06 Međunarodni marketing O 2 2 5
MEP-07 Izborni predmet 2** I 2 2 5
MEP-08 Završni master rad O 4 15
UKUPNO 6 10 30
** Izborni predmet 2: Savremeni menadžment ili Globalizacija Modul: TURIZAM Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti turizma I godina – I semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-01 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 3 3 8
MEP-02 Poslovanje turističkih agencija O 3 3 8
MEP-03 Međunarodni turizam O 2 3 7
MEP-04 Izborni predmet 1* I 2 3 7
UKUPNO 10 12 30
Izborni predmet 1: Regionalni prioriteti u razvoju turizma ili Poslovanje ugostitelјskih preduzeća I godina – II semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-05 Turizam i regionalni razvoj O 2 2 5
MEP-06 Resursi u turizmu O 2 2 5
MEP-07 Izborni predmet 2** I 2 2 5
MEP-08 Završni master rad O 4 15
UKUPNO 6 10 30
** Izborni predmet 2: Marketing u ugostitelјstvu ili Putničke agencije Modul: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja I godina – I semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-01 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 3 3 8
MEP-02 Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje O 3 3 8
MEP-03 Osiguranje i reosiguranje O 2 3 7
MEP-04 Izborni predmet 1* I 2 3 7
UKUPNO 10 12 30
Izborni predmet 1: Savremeni menadžment ili Novac i bankarstvo I godina – II semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-05 Međunarodno osiguranje O 2 2 5
MEP-06 Upravlјanje bankarskim poslovanjem O 2 2 5
MEP-07 Izborni predmet 2** I 2 2 5
MEP-08 Završni master rad O 4 15
UKUPNO 6 10 30
** Izborni predmet 2: Životno osiguranje ili Berzansko poslovanje Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti računovodstva i revizije I godina – I semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-01 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 3 3 8
MEP-02 Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje O 3 3 8
MEP-03 Napredna revizija O 2 3 7
MEP-04 Izborni predmet 1* I 2 3 7
UKUPNO 10 12 30
Izborni predmet 1: Teorija i analiza bilansa ili Savremeni menadžment I godina – II semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEP-05 Upravlјačko računovodstvo O 2 2 5
MEP-06 Međunarodni računovodstveni standardi O 2 2 5
MEP-07 Izborni predmet 2** I 2 2 5
MEP-08 Završni master rad O 4 15
UKUPNO 6 10 30
** Izborni predmet 2: Aktuarska matematika ili Novac i bankarstvo

III Ciklus

Akademski naziv: Doktor ekonomskih nauka – 480 ECTS bodova (sa dodatkom modula)   Moduli:
 • Poslovna ekonomija i menadžment;
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje;
 • Međunarodna ekonomija.
Studije na III ciklusu traju 6 semestara (3 godine) u okviru kojih se izučava šest obaveznih i tri izborna predmeta. Od ukupnog broja obaveznih predmeta tri su zajednička za sve module, a preostala tri predmeta obavezna su za svaki modul pojedinačno. Izborne predmete student bira ili mu se dodjeljuju prilikom upisa na studij III ciklusa.   Organizuju se kao redovne i vanredne, a sastoje se od časova predavanja i studijsko-istraživačkog rada u toku 15 sedmica u zimskom i ljetnom semestru.       Modul: POSLOVNA EKONOMIJA I MENADŽMENT     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Metodologija naučnog istraživanja O 4 3 10
Ekonomska analiza O 4 3 10
  Ekonometrija O 4 3 10
UKUPNO 12 9 30
  I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Savremene teorije finansiranja O 4 3 9
  Korporativno upravljanje i strategija O 4 3 9
  Upravljanje marketingom O 4 3 9
  Studijsko istraživački rad O 3 3
UKUPNO 12 12 30
  II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Izborni predmet 1* I 3 3 9
Izborni predmet 2* I 3 3 9
  Izborni predmet 3* I 3 3 9
  Prijava doktorske disertacije – prva radionica O     3
UKUPNO 9 9 30
Izborni predmeti: Mikroekonomska analiza, Organizacioni dizajn i ponašanje, Strateško planiranje, Liderstvo u ekonomiji, Savremene korporativne finansije, Kompenzacijski menadžment, Kvalitet i upravljanje poslovnim procesima, Preduzetničke strategije i MSP, Privredni razvoj     II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije O 10
  Referisanje o napretku istraživanja O 10
  Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum O 10
UKUPNO 30
  III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Mjesečno referisanje o napretku istraživanja O 20
Drugi doktorantski kolokvijum O 10
UKUPNO 30
  III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Doktorska disertacija O 30
UKUPNO 30
      Modul: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Metodologija naučnog istraživanja O 4 3 10
Ekonomska analiza O 4 3 10
  Ekonometrija O 4 3 10
UKUPNO 12 9 30
  I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Monetarna ekonomija i savremeno bankarstvo O 4 3 9
  Međunarodne finansije O 4 3 9
  Upravljanje rizicima u osiguranju O 4 3 9
  Studijsko istraživački rad O 3 3
UKUPNO 12 12 30
  II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Izborni predmet 1 I 3 3 9
Izborni predmet 2 I 3 3 9
  Izborni predmet 3 I 3 3 9
  Prijava doktorske disertacije – prva radionica O     3
UKUPNO 9 9 30
Izborni predmeti: Investiciono odlučivanje i finansijska intermedijacija, Savremeno finansijsko izvještavanje, Upravljačko računovodstvo, Napredna revizija II, Upravljanje korporativnim finansijama, Politika dobiti, Bazel principi, Međunarodna finansijska tržišta.     II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije O 10
  Referisanje o napretku istraživanja O 10
  Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum O 10
UKUPNO 30
  III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Mjesečno referisanje o napretku istraživanja O 20
Drugi doktorantski kolokvijum O 10
UKUPNO 30
  III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Doktorska disertacija O 30
UKUPNO 30
      Modul: MEĐUNARODNA EKONOMIJA     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Metodologija naučnog istraživanja O 4 3 10
Ekonomska analiza O 4 3 10
  Ekonometrija O 4 3 10
UKUPNO 12 9 30
  I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Međunarodna ekonomija O 4 3 9
  Razvojna i regionalna ekonomija O 4 3 9
  Globalizacija i internacionalizacija poslovanja O 4 3 9
  Studijsko istraživački rad O 3 3
UKUPNO 12 12 30
  II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Izborni predmet 1 I 3 3 9
Izborni predmet 2 I 3 3 9
  Izborni predmet 3 I 3 3 9
  Prijava doktorske disertacije – prva radionica O     3
UKUPNO 9 9 30
Izborni predmeti: Međunarodna trgovina, Međunarodne finansije, Međunarodno bankarstvo, Konkurentnost nacionalnih privreda, Svjetski privredni ciklusi, Svjetski privredni sistemi.     II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije O 10
  Referisanje o napretku istraživanja O 10
  Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum O 10
UKUPNO 30
    III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Mjesečno referisanje o napretku istraživanja O 20
Drugi doktorantski kolokvijum O 10
UKUPNO 30
    III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
  Doktorska disertacija O 30
UKUPNO 30
Share Button