I ciklus

Akademsko zvanje: Diplomirani menadžer u multimedijima – 180 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-001 Osnovi političkih nauka O 2 2 6
MM-002 Uvod u sociologiju O 2 2 6
MM-003 Osnovi prava O 2 2 6
MM-004 Teorija kulture O 2 2 6
MM-005 Strani jezik I* O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
* Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik     I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-006 Savremena politička istorija O 2 2 6
MM-007 Osnovi ekonomije O 2 2 6
MM-008 Informatika O 2 2 6
MM-009 Uvod u komunikacije O 2 2 6
MM-010 Strani jezik II* O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
* Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)     II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-011 Kultura poslovnog komuniciranja O 2 2 6
MM-012 Fotografija i film O 2 2 6
MM-013 Štampani mediji O 2 2 6
MM-014 Izborni predmet I* I 2 2 6
MM-015 Strani jezik III** O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
bira se jedan od tri ponuđena: Metode i tehnike novinarstva, Novinarstvo i globalizacioni procesi ili Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke   ** Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)     II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-016 Upravljanje medijima O 2 2 5
MM-017 Reklama O 2 2 5
MM-018 Elektronsko novinarstvo O 2 2 5
MM-019 Agencijsko novinarstvo O 2 2 5
MM-020 Izborni predmet II* I 2 2 5
MM-021 Strani jezik IV** O 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
bira se jedan od tri ponuđena: Multimedijalne komunikacije, Novinarski žanrovi ili Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke   ** Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)     III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-022 Marketing u medijima O 2 2 5
MM-023 RTV i filmska kultura O 2 2 5
MM-024 Autorska prava i mediji O 2 2 5
MM-025 Radio i televizija O 2 2 5
MM-026 Elementi političkog marketinga O 2 2 5
MM-027 Strani jezik V* O 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
* Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)     III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-028 Interkulturni menadžment O 2 2 5
MM-029 Estetika i kultura medija O 2 2 5
MM-030 Evropski odnosi i EU O 2 2 5
MM-031 Odnosi s javnošću O 2 2 5
MM-032 Izborni predmet III* I 2 2 5
MM-033 Praksa u medijima O 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
bira se jedan od tri ponuđena: Uporedni sistemi informisanja, Metodologija istraživanja javnog mnjenja ili Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke
Akademsko zvanje: Diplomirani politikolog (uz naznaku uže naučne oblasti) – 240 ECTS   Uža naučna oblast:
  • Spolјna i unutrašnja politika;
  • Međunarodni odnosi i diplomatija;
  • Javne službe i administracija
Nastavni plan i program usmjerenja provodi se tokom treće i četvrte godine opštih akademskih studija.     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-01 Osnovi političkih nauka O 2 2 6
PO-02 Sociologija O 2 2 6
PO-03 Osnovi prava O 2 2 6
PO-04 Politička antropologija O 2 2 6
PO-05 Engleski jezik I O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
  I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-06 Osnovi ekonomije O 2 2 6
PO-07 Informatika O 2 2 6
PO-08 Globalizacioni procesi* I 2 2 6
PO-09 Savremena politička ekonomija* I 2 2 6
PO-10 Istorija političke misli** I 2 2 6
PO-11 Osnove spoljnje politike** I 2 2 6
PO-12 Engleski jezik II O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-13 Savremeni politički sistemi O 2 2 6
PO-14 Politička psihologija O 2 2 6
PO-15 Osnove komunikologije O 2 2 6
PO-16 Politički menadžment O 2 2 6
PO-17 Engleski jezik III O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
  II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-18 Politički sistem BiH O 2 2 5
PO-19 Savremena politička istorija O 2 2 5
PO-20 Osnovi metodologije nauke O 2 2 5
PO-21 Socijalna psihologija* I 2 2 5
PO-22 Retorika* I 2 2 5
PO-23 Spolјna politika BiH** I 2 2 5
PO-24 Savremena politička sociologija** I 2 2 5
PO-25 Engleski jezik IV O 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       Smjer: SPOLjNA I UNUTRAŠNјA POLITIKA     III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-26 Teorija kulture O 2 2 5
PO-27 Javna uprava O 2 2 5
PO-28 Menadžment javnog sektora O 2 2 5
PO-29 Odnosi s javnošću O 2 2 5
PO-30 Međunarodna ekonomija* I 2 2 5
PO-31 Nauka o bezbjednosti* I 2 2 5
PO-32 Međunarodne organizacije** I 2 2 5
PO-33 Upravno pravo** I 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-34 Upravlјanje lјudskim resursima O 2 2 6
PO-35 Međunarodni odnosi O 2 2 6
PO-36 Međunarodno pregovaranje O 2 2 6
PO-37 Mediji i politika* I 2 2 6
PO-38 EU i evropski odnosi* I 2 2 6
PO-39 Studije mira** I 2 2 6
PO-40 Interkulturni menadžment** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-41 Globalna i nacionalna bezbjednost O 2 2 6
PO-42 Geopolitika O 2 2 6
PO-43 Politička etika O 2 2 6
PO-44 Balkan u međunarodnim odnosima* I 2 2 6
PO-45 Religija i politika* I 2 2 6
PO-46 Organizovanje i upravlјanje javnom upravom** I 2 2 6
PO-47 Geoekonomija** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)      IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PO-48 Finansijska politika i javne finansije O 2 2 5
PO-49 Upravlјanje državnim sistemima O 2 2 5
PO-50 Ekološka politika O 2 2 10
PO-51 Poslovna korespodencija* I 2 2 5
PO-52 Komparativna politička kultura* I 2 2 5
PO-53 Lokalna samouprava* I 2 2 5
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)       Smjer: MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA     III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MO-26 Međunarodne organizacije O 2 2 5
MO-27 Međunarodna ekonomija O 2 2 5
MO-28 Uvod u diplomatiju O 2 2 5
MO-29 Odnosi s javnošću O 2 2 5
MO-30 Javna uprava* I 2 2 5
MO-31 Socijalna politika EU* I 2 2 5
MO-32 Teorija kulture** I 2 2 5
MO-33 Nauka o bezbjednosti** I 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MO-34 Međunarodni odnosi O 2 2 6
MO-35 Međunarodno pregovaranje O 2 2 6
MO-36 Evropska unija i evropski odnosi O 2 2 6
MO-37 Studije mira* I 2 2 6
MO-38 Mediji i politika* I 2 2 6
MO-39 Interkulturni menadžment** I 2 2 6
MO-40 Upravlјanje lјudskim resursima** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MO-41 Globalna i nacionalna bezbjednost O 2 2 6
MO-42 Geopolitika O 2 2 6
MO-43 Geoekonomija O 2 2 6
MO-44 Balkan u međunarodnim odnosima* I 2 2 6
MO-45 Politička etika* I 2 2 6
MO-46 Međunarodno poslovno pravo i pravo Evropske unije O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet      IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MO-47 Funkcionisanje diplomatskih predstavništva O 2 2 10
MO-48 Spolјna i bezbjednosna politika Evropske unije O 2 2 5
MO-49 Ekonomska diplomatija O 2 2 5
MO-50 Poslovna korespodencija* I 2 2 5
MO-51 Finansijska politika i javne finansije* I 2 2 5
MO-52 Komparativna politička kultura** I 2 2 5
MO-53 Ekološka politika** I 2 2 5
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       Smjer: JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJA     III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
JS-26 Upravno pravo O 2 2 5
JS-27 Javna uprava O 2 2 5
JS-28 Menadžment javnog sektora O 2 2 5
JS-29 Osnovi sistema državne uprave O 2 2 5
JS-30 Odnosi s javnošću* I 2 2 5
JS-31 Strategijski menadžment* I 2 2 5
JS-32 Teorija kulture** I 2 2 5
JS-33 Nauka o bezbjednosti** I 2 2 5
UKUPNO 12 12 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
JS-34 Upravlјanje lјudskim resursima O 2 2 6
JS-35 Međunarodni odnosi O 2 2 6
JS-36 Mediji i politika O 2 2 6
JS-37 Studije mira* I 2 2 6
JS-38 Interkulturni menadžment* I 2 2 6
JS-39 Komuniciranje u javnoj upravi** I 2 2 6
JS-40 Evropska unija i evropski odnosi** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
JS-41 Globalna i nacionalna bezbjednost O 2 2 6
JS-42 Geopolitika O 2 2 6
JS-43 Balkan u međunarodnim odnosima O 2 2 6
JS-44 Politička etika* I 2 2 6
JS-45 Religija i politika* I 2 2 6
JS-46 Organizovanje i upravlјanje javnom upravom** I 2 2 6
JS-47 Geoekonomija** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
JS-48 Upravlјanje državnim sistemima O 2 2 5
JS-49 Finansijska politika i javne finansije O 2 2 5
JS-50 Ekološka politika O 2 2 10
JS-51 Lokalna samouprava* I 2 2 5
JS-52 Komparativna politička kultura* I 2 2 5
JS-53 Poslovna korespodencija* I 2 2 5
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)

II ciklus

Akademsko zvanje: Magistar menadžmenta u multimedijima – 300 ECTS     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-034 Vizuelna kultura i teorija forme O 4 3 8
MM-035 Radijsko, televizijsko i novinsko izvještavanje O 3 2 7
MM-036 Multimedijalno komuniciranje O 4 3 8
MM-037 Lokalni mediji O 3 2 7
UKUPNO 14 10 30
    IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-038 Savremena filmska umjetnost O 4 3 8
MM-039 Globalni mediji O 3 2 7
MM-040 Komparativna politička kultura O 4 3 8
MM-041 Izborni predmet I* I 3 2 7
UKUPNO 14 10 30
Izborni predmet I: Upravljanje ljudskim resursima, Medijska produkcija, Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke (drugi ciklus)     V godina – IX semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-042 Teorija i analiza medija O 4 3 8
MM-043 Strategijski menadžment u medijima O 4 3 8
MM-044 Savremeni medijski sistemi O 3 2 7
MM-045 Javno mnjenje O 3 2 7
UKUPNO 14 10 30
    V godina – X semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MM-046 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 4 4 8
MM-047 Izborni predmet II** I 3  3 7
MM-048 Završni master rad O     15
UKUPNO 7 7 30
Izborni predmet II: Promotivne strategije, Upravljanje projektima, Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke (drugi ciklus)
Akademsko zvanje: Magistar politikologije (uz naznaku uže naučne oblasti) – 300 ECTS   Uža naučna oblast:
  • Spolјna i unutrašnja politika;
  • Međunarodni odnosi i diplomatija;
  • Javne službe i administracija
II ciklus akademskih studija na sva tri smjera traje dva semestra u kojima se izučava 6 predmeta i radi završni master rad.     Smjer: SPOLjNA I UNUTRAŠNјA POLITIKA     V godina – IX semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPO-54 Konstitucionalizam i demokratija O 2 2 6
MPO-55 Politički marketing O 2 2 6
MPO-56 Savremena država i javna uprava O 2 2 6
MPO-57 Teorija i praksa rješavanja sukoba* I 2 2 6
MPO-58 Osnove političke analize* I 2 2 6
MPO-59 Javno mnenje** I 2 2 6
MPO-60 Politička kultura i javne politike** I 2 2 6
MPO-61 Savremeni sistemi informisanja** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od tri ponuđena)     V godina – X semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPO-62 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 4 4 10
MPO-63 Završni master rad O     20
UKUPNO 4 4 30
      Smjer: MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA     V godina – IX semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MMO-54 Politički sistem Evropske unije O 2 2 6
MMO-55 Konstitucionalizam i demokratija O 2 2 6
MMO-56 Diplomatsko i konzularno pravo O 2 2 6
MMO-57 Teorija i praksa rješavanja sukoba* I 2 2 6
MMO-58 Javno mnenje* I 2 2 6
MMO-59 Savremena država i javna uprava** I 2 2 6
MMO-60 Politički marketing** I 2 2 6
MMO-61 Savremeni sistemi informisanja** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od tri ponuđena)     V godina – X semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MMO-62 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 4 4 10
MMO-63 Završni master rad O     20
UKUPNO 4 4 30
      Smjer: JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJA     V godina – IX semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MJS-54 Konstitucionalizam i demokratija O 2 2 6
MJS-55 Savremena država i javna uprava O 2 2 6
MJS-56 Politički marketing O 2 2 6
MJS-57 Osnove političke analize* I 2 2 6
MJS-58 Teorija i praksa rješavanja sukoba* I 2 2 6
MJS-59 Javno mnenje** I 2 2 6
MJS-60 Politička kultura i javne politike** I 2 2 6
MJS-61 Savremeni sistemi informisanja** I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena) ** Izborni predmet (bira se jedan od tri ponuđena)     V godina – X semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MJS-62 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 4 4 10
MJS-63 Završni master rad O     20
UKUPNO 4 4 30
Share Button