I Ciklus

III godina
Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTS bodova
I II III
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI
1 Civilna zaštita I Zajednički program studija BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE (1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar) 2+2 60 6
2 Zaštita životne sredine 2+2 60 6
3 Zaštita od požara i spašavanje 2+2 60 6
4 Ekološko pravo 2+2 60 6
5 Bezbjednosni menadžment 2+2 60 6
6 Civilna zaštita II 2+2 60 6
7 Krizni menadžment 2+2 60 6
8 Planirnje civilne zaštite 2+2 60 6
9 Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta 2+2 60 6
10 Diplomski rad 2+2 60 6
Ukupno             600 60
III godina  
Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI
1 Javna bezbjednost Zajednički program studija BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE (1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar) 2+2 60 6
2 Bezbjednosni sistem EU 2+2 60 6
3 Sistem privatne bezbjednosti I 2+2 60 6
4 Etiologija i fenomenologija ugrožavanja bezbjednosti 2+2 60 6
5 Prevencija kriminaliteta 2+2 60 6
6 Sistem privatne bezbjednosti II 2+2 60 6
7 Krizni menadžemnt 2+2 60 6
8 Privatna detektivska djelatnost 2+2 60 6
9 Bezbjednosni menadžment 2+2 60 6
10 Diplomski rad 2+2 60 6
Ukupno             600 60
I godina
Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova  P+V ECTS  bodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Uvod u pravo 3+2 45+30 8
2 Krivično pravo 3+3 45+45 8
3 Org. i nadl. policije 3+2 45+30 8
4 Izborni predmet 2+2 30+30 6
5 Osnovi ustavnog prava 3+2 45+30 8
6 Osnovi bezbjednosti i zaštite 3+3 45+45 8
7 Engleski jezik 3+2 45+30 8
8 Izborni predmet 2+2 30+30 6
Ukupno 11+9 11+9 600 60
Izborni predmeti
Isem 1.Sociologija
2.Uvod u menadžment
IIsem 1.Informatika
2.Bezbjednosna kultura
  II godina
Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Kriminologija 3+2 45+30 7
2 Kriminalistika II 3+2 45+30 8
3 Upravno pravo 3+3 45+45 9
4 Izborni predmet 2+2 30+30 6
5 Krivično procesno pravo 4+2 60+30 9
6 Kriminalistika 4+2 60+30 9
7 Prekršajno pravo 2+2 30+30 6
8 Izborni predmet 2+2 30+30 6
Ukupno 11+9 12+8 600 60
IIIsem 1.Sistem bezbjednosti EU
2.Upravljanje promjenama
IVsem 1.Osnovi ekonomije
2.Tehnike i vještine borenja
  III godina
Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Upravno pravo-pos.dio 3+2 45+30 8
2 Prevencija kriminaliteta 3+3 45+45 8
3 Bezbjednosni menadžment 3+2 45+30 8
4 Izborni predmet 2+2 30+30 6
5 Privatna bezbjednost 3+2 45+30 8
6 Maloljetnička delinkvencija 3+2 45+45 8
7 Organizovani kriminalitet i korupcija 3+3 45+30 8
8 Izborni predmet 2+2 30+30 6
Ukupno 11+9 11+9 600 60
Izborni predmeti
Vsem 1.Upravljanje vanrednim situacijama
2.Etiologija ugrožavanja sistema bezbjednosti
VIsem 1.Javna bezbjednost
2.Viktimologija
  IV godina
Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Sistemi bezbjednosti i zaštite 3+2 45+30 8
2 Građansko pravo 3+3 45+45 8
3 Upravljanje ljudskim resursima 3+2 45+30 8
4 Sistem zaštite lica i objekata 3+2 45+30 8
5 Izborni predmet 2+2 30+30 6
6 Ekološki kriminalitet 2+2 30+30 8
7 Krizni menadžment 2+2 30+30 8
8 Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava 2+2 30+30 8
9 Izborni predmet 2+2 30+30
10 Diplomski rad 4 60 6
Ukupno 11+9 12+8 600 60
Izborni predmeti
VIIsem 1.Pravo Evropske unije
2.Terorizam
VIIIsem 1.Detektivska djelatnost
2.Pravo privatne bezbjednosti

II Ciklus

Plan i program master studija  
Broj predmeta OBAVEZNI IZBORNI NAZIV NASTAVNOG PREDMETA SEMESTAR FOND ČASOVA Broj ECTS NAČIN POLAGANJA
Ukupno Nedeljno
1 O Metodologija istraživanja bezbjednosih pojava IX 90 3+3 9 P+U
2 O Teorija sistema bezbjednosti IX 90 4+2 9 P+U
3 O Organizovani kriminalitet IX 75 3+2 8 P+U
4 I Izborni IX 45 2+1 4 P+U
5 O Bezbjednosni menadžment X 60 2+2 6 P+U
6 O Sistem bezbjednosti BiH X 60 2+2 6 P+U
7 I Izborni X 45 2+1 4 P+U
8 Studijski istraživački rad X 45 2+1 4 P+U
9 Završni master rad X 90 2+4 10 P+U
Ukupno 600 20 60
IZBORNI PREDMETI
1 I Globalizacija i zaštita životne sredine IX 45 2+1 4 P+U
2 I Upravljanje promjenama IX 45 2+1 4 P+U
3 I Privatna bezbjednost X 45 2+1 4 P+U
4 I Kriminalistika metodika X 45 2+1 4 P+U
 
Share Button