I Ciklus

Razredna nastava

Akademski nazivProfesor razredne nastave – 180 ECTS I godina – I semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RN-01 Pedagoška komunikacija O 2 3
RN-02 Engleski jezik I O 2 1 4
RN-03 Opšta pedagogija I O 2 2 5
RN-04 Opšta psihologija O 2 2 5
RN-05 Porodična pedagogija O 2 2 5
RN-06 Srpski (maternji) jezik I O 2 2 4
RN-07 Izborni predmet 1* I 2 1 4
UKUPNO 14 10 30
bira se jedan od dva ponuđena: Pedagoška informatika ili Sociologija obrazovanja I godina – II semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RN-08 Engleski jezik II O 2 1 4
RN-09 Školska pedagogija O 2 2 5
RN-10 Razvojna psihologija I O 2 2 4
RN-11 Opšta pedagogija II O 2 2 5
RN-12 Srpski (maternji) jezik II O 2 2 4
RN-13 Matematika I O 2 1 4
RN-14 Izborni predmet 2* I 2 4
UKUPNO 14 10 30
bira se jedan od dva ponuđena: Psihologija darovitosti ili Specijalna pedagogija II godina – III semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RN-15 Didaktika O 2 2 3
RN-16 Fizičko vaspitanje O 2 2
RN-17 Razvojna psihologija II O 2 1 5
RN-18 Pedagoška psihologija O 2 2 3
RN-19 Matematika II O 2 2 4
RN-20 Vokalno-instrumentalna nastava O 2 1 3
RN-21 Osnovi prirodnih i društvenih nauka O 2 2 5
RN-DP Didaktička praksa O 4 5
UKUPNO 12 16 30
II godina – IV semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RN-22 Likovna kultura O 2 1 4
RN-23 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I O 2 2 4
RN-24 Metodika nastave prirode i društva I O 2 2 4
RN-25 Metodika nastave matematike I O 2 1 4
RN-26 Metodika nastave fizičkog vaspitanja I O 2 1 3
RN-27 Metodika nastave likovne kulture O 2 2 3
RN-28 Metodika nastave muzičke kulture I O 2 1 4
RN-MP Metodička praksa O 4 4
UKUPNO 14 14 30
III godina – V semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RN-29 Metodologija pedagoških istraživanja O 2 2 4
RN-30 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II O 2 2 4
RN-31 Metodika nastave matematike II O 2 2 5
RN-32 Metodika nastave prirode i društva II O 2 1 3
RN-33 Metodika nastave fizičkog vaspitanja II O 2 1 3
RN-34 Metodika nastave muzičke kulture 2 O 2 1 5
RN-35 Izborni predmet 3* I 2 1 3
RN-MP Metodička praksa O 4 3
UKUPNO 14 14 30
bira se jedan od dva ponuđena: Književnost za djecu ili Dramska radionica III godina – VI semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RN-36 Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama O 2 2 6
RN-37 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III O 2 2 6
RN-38 Priprema djeteta za polazak u školu O 2 2 5
RN-39 Metodika nastave matematike III O 2 2 5
RN-40 Ekološko obrazovanje O 2 2 8
UKUPNO 10 10 30

 Predškolsko vaspitanje (stari program)

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece – 180 ECTS   Prva godina – Prvi semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
PV-01 Pedagoška komunikacija 2 0 3
PV-02 Engleski jezik I 2 1 4
PV-03 Opšta pedagogija I 2 2 5
PV-04 Opšta psihologija 2 2 5
PV-05 Porodična pedagogija 2 2 5
PV-06 Srpski (maternji) jezik I 2 2 4
PV-07 Izborni predmet 1 2 1 3
PV-HO Hospitovanje 0 0 1
UKUPNO 14 10 30
  Prva godina – Drugi semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
PV-08 Engleski jezik II 2 1 4
PV-09 Predškolska pedagogija 2 2 6
PV-10 Razvojna psihologija I 2 2 4
PV-11 Opšta pedagogija II 2 2 4
PV-12 Srpski (maternji) jezik II 2 2 4
PV-13 Matematika 2 2 4
PV-14 Izborni predmet 2 2 0 2
PV-HO Hospitovanje 0 0 2
UKUPNO 14 11 30
  Druga godina – Treći semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
PV-15 Didaktika 2 2 3
PV-16 Fizičko vaspitanje 0 2 2
PV-17 Razvojna psihologija II 2 1 5
PV-18 Pedagoška psihologija 2 2 3
PV-19 Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima 2 2 4
PV-20 Vokalno-instrumentalna nastava 2 1 3
PV-21 Osnovi prirodnih i društvenih nauka nauka 2 2 5
PV-MP Metodička praksa 5
UKUPNO 12 12 30
  Druga godina – Četvrti semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
PV-22 Likovna kultura 2 1 3
PV-23 Metodika vaspitno-obrazovnog rada 2 2 4
PV-24 Metodika razvoja govora 2 2 4
PV-25 Metodika elementarnih matematičkih pojmova I 2 1 4
PV-26 Metodika upoznavanja okoline I 2 2 4
PV-27 Metodika nastave likovne kulture 2 1 4
PV-28 Metodika nastave muzičke kulture I 2 1 4
PV-MP Metodička praksa 3
UKUPNO 14 10 30
  Treća godina – Peti semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
PV-29 Metodologija pedagoških istraživanja 2 2 7
PV-30 Metodika upoznavanja okoline II 2 2 5
PV-31 Metodika nastave fizičkog vaspitanja I 2 2 5
PV-32 Metodika nastave muzičke kulture II 2 2 5
PV-33 Metodika elementarnih matematičkih pojmova II 2 2 5
PV-34 Izborni predmet 3 2 2 3
UKUPNO 12 12 30
  Treća godina – Šesti semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
PV-35 Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama 2 2 4
PV-36 Metodika nastave fizičkog vaspitanja II 2 2 5
PV-37 Priprema djeteta za polazak u školu 2 2 5
PV-38 Dječija antropologija 2 2 5
PV-39 Metodika elementarnih matematičkih pojmova III 2 2 4
PV-40 Ekološko obrazovanje  2 2 7
UKUPNO 12 12 30
Izborni nastavni predmeti su:
  1. Pedagoška informatika;
  2. Pedagoška komunikacija;
  3. Književnost za djecu;
  4. Specijalna pedagogija;
  5. Sociologija obrazovanja.
  6. Dramska radionica;
  7. Likovna radionica;
  8. Ekologija;
  9. Psihologija darovitosti;
  10. Radionica stvaralaštva u pokretu
Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece – 240 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-01 Pedagoška komunikacija O 2 2 6
PPV-02 Opšta pedagogija O 4 2 8
PPV-03 Vokalno instrumentalna nastava O 2 1 5
PPV-04 Srpski jezik O 3 2 7
PPV-05 Sociologija obrazovanja* I 2 4
PPV-06 Scenska umjetnost* I 2 4
UKUPNO  13 7 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-07 Istorija predškolske pedagogije O 3 2 7
PPV-08 Opšta psihologija O 2 2 6
PPV-09 Kultura govora O 2 1 5
PPV-10 Strani jezik 1 O 2 4
PPV-PP Pedagoška praksa O 4 4
PPV-11 Dječije muzičko stvaralaštvo* I 2 4
PPV-12 Dramske igre za djecu* I 2 4
UKUPNO  11  9 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-13 Predškolska pedagogija 1 O 4 2 8
PPV-14 Razvojna psihologija O 2 2 6
PPV-15 Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima O 2 1 5
PPV-16 Osnove prirodnih i društvenih nauka O 3 2 7
PPV-17 Računari u predškolskim ustanovama* I 2 4
PPV-18 Elementarne igre u prirodi* I 2 4
UKUPNO 13 7 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-19 Predškolska pedagogija 2 O 3 2 7
PPV-20 Porodična pedagogija O 2 2 6
PPV-21 Književnost za djecu O 2 1 5
PPV-22 Osnovi likovnog vaspitanja O 2 4
PPV-PP Pedagoška praksa O 4 4
PPV-23 Dječije likovno stvaralaštvo* I 2 4
PPV-24 Ekološko vaspitanje* I 2 4
UKUPNO  11 9 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-25 Metodologija pedagoških istraživanja O 4 2 8
PPV-26 Metodika rada u predškolskim ustanovama O 4 2 8
PPV-27 Metodika muzičkog vaspitanja 1 O 2 1 5
PPV-28 Osnove fizičkog vaspitanja O 2 1 5
PPV-29 Strani jezik 2* I 2 4
PPV-30 Retorika* I 2 4
UKUPNO 14 6 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-31 Metodika razvoja govora 1 O 2 2 6
PPV-32 Metodika elementarnih matematičkih pojmova 1 O 2 2 6
PPV-33 Metodika upoznavanja okoline 1 O 2 2 6
PPV-34 Metodika likovnog vaspitanja 1 O 2 4
PPV-MP Metodička praksa O 4 4
PPV-35 Akciono istraživanje* I 2 4
PPV-36 Osnove inkluzivnog obrazovanja* I 2 4
UKUPNO  10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-37 Metodika razvoja govora 2 O 3 2 7
PPV-38 Metodika elementarnih matematičkih pojmova 2 O 3 2 7
PPV-39 Metodika upoznavanja okoline 2 O 2 2 6
PPV-40 Metodika fizičkog vaspitanja 1 O 2 2 6
PPV-41 Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja i obrazovanja* I 2 4
PPV-42 Hor i orkestar* I 2 4
UKUPNO  12 8 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)       IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PPV-43 Metodika muzičkog vaspitanja 2 O 2 1 5
PPV-44 Metodika fizičkog vaspitanja 2 O 2 1 5
PPV-45 Metodika likovnog vaspitanja 2 O 2 2 6
PPV-46 Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama O 2 2 6
PPV-MP Metodička praksa O 4 4
PPV-47 Alternativno predškolsko vaspitanje* I 2 4
PPV-48 Filmska i tv kultura* I 2 4
UKUPNO 10 10 30
Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
Akademski naziv: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – 240 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-001 Didaktika O 3 2 7
DEF-002 Razvojna psihologija O 3 2 7
DEF-003 Opšta pedagogija O 2 5
DEF-004 Uvod u specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju O 3 3 7
DEF-005 Engleski jezik 1 O 2 2 4
UKUPNO 13 9 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-006 Pedagoška psihologija O 2 2 7
DEF-007 Osnovi neuropsihologije O 2 2 5
DEF-008 Inkluzija u obrazovanju O 2 3 7
DEF-009 Humana genetika O 3 2 7
DEF-010 Engleski jezik 2 O 2 2 4
UKUPNO 11 11 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-011 Opšta defektološka procjena O 2 3 7
DEF-012 Osnovi tiflologije O 2 2 6
DEF-013 Osnovi somatopedije O 2 2 6
DEF-014 Osnovi oligofrenologije O 2 2 5
DEF-015 Osnovi logopedije i surdologije O 2 2 6
UKUPNO 10 11 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-016 Rani interventni programi O 3 2 7
DEF-017 Senzorna integracija O 2 2 5
DEF-018 Reedukacija psihomotorike O 2 2 6
DEF-019 Uvod u sociologiju sa sociologijom marginalnih grupa O 2 2 5
DEF-020 Specifične smetnje u učenju O 2 3 7
UKUPNO 11 11 30
    III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-021 Metodika nastave matematike O 2 2 6
DEF-022 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti O 2 2 6
DEF-023 Metodika nastave prirode i društva O 2 2 6
DEF-024 Metodika nastave vještina O 2 2 6
DEF-025 Izborni predmet 1* I 2 3 6
UKUPNO  10 11 30
bira se jedan od dva ponuđena: Izrada individualnih obrazovnih planova ili Kreativne radionice       III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-026 Metode u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji O 2 2 6
DEF-027 Programi i metode vaspitnog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju O 2 2 5
DEF-028 Prilagođene i izmijenjene sportske aktivnosti O 2 2 6
DEF-029 Savjetodavni rad u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji O 2 2 6
DEF-030 Izborni predmet 2* I 2 3 7
UKUPNO  10 11 30
bira se jedan od dva ponuđena: Vannastavne aktivnosti ili Metodika edukaciono-rehabilitacionog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju       IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-031 Metodologija pedagoškog istraživanja O 2 2 6
DEF-032 Osnovi rada sa djecom i mladima sa disocijalnim ponašanjem O 2 2 6
DEF-033 Asistivne tehnologije za djecu sa poremećajima i smetnjama u razvoju O 2 2 6
DEF-034 Izborni predmet 3* I 2 3 6
DEF-035 Praksa O 8 6
UKUPNO  8 17 30
bira se jedan od dva ponuđena: Sportsko i terapijsko jahanje osoba sa invaliditetom ili Inkluzivni pristup u odnosu sa vršnjacima       IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DEF-036 Metodika edukacije i socijalne rehabilitacije sa djecom sa višestrukim poremećajima i smetnjama O 2 2 6
DEF-037 Profesionalno osposoblјavanje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom O 2 2 6
DEF-038 Sistemi podrške odraslim osobama sa invaliditetom O 2 2 6
DEF-039 Izborni predmet 4* I 2 2 6
DEF-040 Praksa O 8 6
UKUPNO  8 16 30
bira se jedan od tri ponuđena: Metodika rada sa roditelјima ili Prava osoba sa invaliditetom Mediji i marginalizovane grupe
Akademsko zvanje: Diplomirani psiholog – 180 ECTS - Poslovna psihologija     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PP-01 Osnovi sociologije O 2 2 6
PP-02 Osnovi menadžmenta O 2 2 6
PP-03 Uvod u psihologiju O 3 2 7
PP-04 Osnove razvojne psihologije O 3 2 7
PO-05 Poslovni engleski jezik I* I 2 4
PO-06 Ruski jezik I* I 2 4
UKUPNO 12 8 30
Izborni predmet I (bira se jedan od dva ponuđena jezika)     I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PP-07 Statistika i informatička obrada podataka O 2 3 7
PP-08 Osnovi socijalne psihologije O 3 2 7
PP-09 Metodologija psiholoških istraživanja O 2 3 7
PP-10 Poslovni engleski jezik II* I 2 4
PP-11 Ruski jezik II* I 2 4
PP-12 Poslovno pravo** I 2 5
PP-13 Poslovna etika** I 2 5
UKUPNO 11 8 30
(uslovljenost izborom jezika u I semestru) ** Izborni predmet II (bira se jedan od dva ponuđena)       II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PP-14 Psihologija organizacionog ponašanja O 3 2 7
PP-15 Psihologija grupa O 2 3 7
PP-16 Osnove kliničke psihologije i psihopatologije O 2 2 6
PP-17 Osnove psihologije ličnosti O 2 2 6
PP-18 Poslovni engleski jezik III* I 2 4
PP-19 Ruski jezik III* I 2 4
UKUPNO 11 9 30
  * (uslovljenost izborom jezika u I semestru)     II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PP-20 Osnovi pedagoške psihologije O 3 2 7
PP-21 Psihologija marketinga O 2 3 7
PP-22 Psihologija menadžmenta O 2 3 7
PP-23 Poslovni engleski jezik IV* I 2 4
PP-24 Ruski jezik IV* I 2 4
PP-25 Napredna statistika** I 2 5
PP-26 Aplikativni softver** I 2 5
UKUPNO  11 8 30
  * (uslovljenost izborom jezika u I semestru) ** Izborni predmet III (bira se jedan od dva ponuđena)       III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PP-27 Psihologija poslovne komunikacije O 3 2 7
PP-28 Mentalna higijena i tehnike timskog rada O 2 2 6
PP-29 Profesionalna orijentacija i razvoj karijere O 2 2 6
PP-30 Praksa O 8 7
PP-31 Masovni mediji* I 2 4
PP-32 Intelektualne sposobnosti i emocionalna inteligencija* I 2 4
UKUPNO  9 14 30
* Izborni predmet IV (bira se jedan od dva ponuđena)     III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PP-33 Psihološki konsalting i intervencije u organizaciji O 2 3 7
PP-34 Upravljanje ljudskim resursima O 2 3 7
PP-35 Projektovanje istraživanja O 2 2 6
PP-36 Grupna dinamika i grupni procesi O 3 2 6
PP-37 Osnovi ekonomije* I 2 4
PP-38 Edukacijska psihologija* I  2 4
UKUPNO 11 10 30
* Izborni predmet V (bira se jedan od dva ponuđena)

II Ciklus

Akademsko zvanje: Magistar razredne nastave – 300 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MRN-01 Razvoj i evaluacija kurikuluma O 3 2 6
MRN-02 Akademsko pisanje O 2 2 6
MRN-03 Menadžment školskih ustanova O 2 2 7
MRN-04 Obrazovna tehnologija O 2 2 7
MRN-05 Strani jezik O 2 2 4
UKUPNO 11 10 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MRN-06 Savremeno didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi O 2 2 9
MRN-07 Metodika nastave likovne kulture O 2 2 4
MRN-08 Metodika nastave fizičkog vaspitanja O 2 2 4
MRN-09 Metodika nastave muzičke kulture O 2 2 4
MRN-10 Metodička praksa O 3 3 9
UKUPNO 11 11 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MRN-11 Metodika nastave srpskog (maternjeg) jezika i književnosti O 3 1 6
MRN-12 Metodika nastave matematike O 3 1 6
MRN-13 Metodika nastave prirode i društva O 3 1 6
MRN-14 Metodička praksa O 4 4 12
UKUPNO 13 7 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MRN-15 Izborni predmet 1* I 2 2 5
MRN-16 Izborni predmet 2* I 2 2 5
MRN-17 Završni master rad O 4 4 20
UKUPNO 8 8 30
Izborni predmeti se biraju iz uže naučne oblasti od značaja za izradu završnog master rada
Akademsko zvanje: Magistar predškolskog vaspitanja – 300 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPV-01 Razvoj i evaluacija kurikuluma O 3 2 6
MPV-02 Akademsko pisanje O 2 2 6
MPV-03 Menadžment predškolskih ustanova O 2 2 7
MPV-04 Obrazovna tehnologija O 2 2 7
MPV-05 Strani jezik O 2 2 4
UKUPNO 11 10 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPV-06 Savremeno didaktičko-metodički tokovi predškolskog vaspitanja O 2 2 9
MPV-07 Metodika nastave likovne kulture O 2 2 4
MPV-08 Metodika nastave fizičkog vaspitanja O 2 2 4
MPV-09 Metodika nastave muzičke kulture O 2 2 4
MPV-10 Metodička praksa O 3 3 9
UKUPNO 11 11 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPV-11 Metodika razvoja govora O 3 1 6
MPV-12 Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmova O 3 1 6
MPV-13 Metodika upoznavanja okoline O 3 1 6
MPV-14 Metodička praksa O 4 4 12
UKUPNO 13 7 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPV-15 Izborni predmet 1* I 2 2 5
MPV-16 Izborni predmet 2* I 2 2 5
MPV-17 Završni master rad O 4 4 20
UKUPNO 8 8 30
Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad
Akademsko zvanje: Master predškolskog vaspitanja i obrazovanja – 300 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DPV-01 Savremene teorije predškolskog vaspitanja O 3 1  5
DPV-02 Razvoj kurikuluma predškolskog vaspitanja O 2 1 5
DPV-03 Akademsko pisanje O  2 1 5
DPV-04 Savremeni tokovi metodike razvoja govora O 3 1 5
DPV-05 Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja O 2 1 5
DPV-06 Savremeni tokovi fizičkog vaspitanja  O 2 1 5
UKUPNO 14 6 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
DPV-07 Savremeni tokovi metodike početnih matematičkih pojmova O 2 4
DPV-08 Savremeni tokovi metodike muzičkog vaspitanja O 2 4
DPV-09 Izborni predmet 1* I 2 3
DPV-10 Izborni predmet 2* I 2 3
DPV-11 Završni master rad O 8 4 16
UKUPNO 16 4 30
Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad    
Izborni predmeti Metodika za koju je vezan izborni predmet
1. Lingvistička osnova govora djece 2. Književni tekst i razvoj govora djece Savremeni tokovi metodike razvoja govora
1. Matematičke igre 2. Darovitost za matematiku u predškolskom vaspitanju Savremeni tokovi u metodici početnih matematičkih pojmova
1. Teorijske osnove muzičke umjetnosti 2. Stilovi u muzici Savremeni tokovi metodike muzičke umjetnosti
1. Lokomotroni aparat za kretanje i fizičko vaspitanje 2. Prirodni oblici kretanja i fizička vježba Savremeni tokovi metodike fizičkog vaspitanja
1. Dječije igre u likovnom vaspitanju i obrazovanju 2. Stilovi u likovnoj umjetnosti Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja
1. Individualizacija u inkuzivnom vaspitanju 2. Aktivnosti djece sa posebnim potrebama Savremeni tokovi metodike rada sa djecom sa posebnim potrebama
 
Poslovna psihologija – II ciklus     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPP-01 Psihologija stavova O 2 2 6
MPP-02 Psihologija motivacije O 2 2 6
MPP-03 Istraživanje u primijenjenoj psihologiji O 2 3 8
MPP-04 MPP-05 Izborni predmet I – Socijalna psihologija starenja Izborni predmet I – Psihologija komuniciranja I 2 2 5
MPP-06 MPP-07 Izborni predmet II – Psihološke intervencije u krizi Izborni predmet II – Socijalna patologija I 2 2 5
UKUPNO 10 11 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPP-08 Organizaciona kultura O 3 2 8
MPP-09 Marketing menadžment O 3 2 8
MPP-10 MPP-11 Izborni predmet III – Savremene psihoterapijske škole i pravci Izborni predmet III – Psihologija odraslog doba i starenja I 2 2 7
MPP-12 MPP-13 Izborni predmet IV – Vještine vođenja intervjua i profesionala selekcija Izborni predmet IV – Upravljanje kvalitetom I 2 2 7
UKUPNO 10 8 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPP-14 Multivarijabilne statističke analize O 3 2 8
MPP-15 Metodologija istraživanja u poslovnoj psihologiji O 3 2 8
MPP-16 MPP-17 Izborni predmet V – Psihologija uspjeha Izborni predmet V – Psihologija socijalne pravde I 2 2 7
MPP-18 MPP-19 Izborni predmet VI – Psihosocijalni pristup intervencije Izborni predmet VI – Stres i suočavanje I 2 2 7
UKUPNO 10 8 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPP-20 Praksa O 4 4 10
MPP-21 Istraživački studijski rad O 4 4 10
MPP-22 Završni master rad O 4 4 10
UKUPNO 12 12 30
Share Button