I ciklus Ek

Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite na radu – 240 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-001 Fizika 1 O 2 2 6
ZA-002 Hemija O 3 2 7
ZA-003 Matematika O 3 2 7
ZA-004 Ekologija i životna sredina O 2 2 6
ZA-005 Engleski jezik 1 O 2 2 4
UKUPNO 12 10 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-006 Fizika 2 O 2 3 7
ZA-007 Statistika O 2 3 7
ZA-008 Zaštita životne sredine O 2 2 6
ZA-009 Hemijski parametri radne i životne sredine O 2 2 5
ZA-010 Engleski jezik 2 – jezik struke O 2 2 5
UKUPNO  10  12 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-011 Zaštita od buke O 2 2 6
ZA-012 Inženjerska mjerenja O 2 2 6
ZA-013 Elektromagnetizam O 2 2 6
ZA-014 Osnovi sistema zaštite O 2 2 6
ZA-015 Informatika O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-016 Tehnološki procesi O 2 2 6
ZA-017 Ekotoksikologija O 2 2 6
ZA-018 Fizičke metode mjerenja O 2 2 6
ZA-019 Energetska efikasnost O 2 2 6
ZA-020 Krizni menadžment O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
    III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAR-021 Termodinamika O 3 2 7
ZAR-022 Metode procjene rizika O 3 2 8
ZAR-023 Elektromagnetna zračenja O 3 2 8
ZAR-024 Zaštita i osiguranje O 2 3 7
UKUPNO 11 9 30
    III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAR-025 Materijali O 2 2 7
ZAR-026 Rizik od mehaničkih djelovanja O 2 3 7
ZAR-027 Profesionalni rizik O 3 3 8
ZAR-028 Zaštita u transportu i logistika O 3 2 8
UKUPNO 10 10 30
    IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAR-029 Energetska efikasnost objekata O  2 2 6
ZAR-030 Požari i eksplozije O  2 2 6
ZAR-031 Električne instalacije i mjere sigurnosti O  2 2 6
ZAR-032 Psihofiziologija rada O  2  2 6
ZAR-033 Izborni predmet 1* I  2  2 6
UKUPNO 10 10 30
bira se jedan od tri ponuđena: Pravni osnov zaštite, Obnovljivi izvori energije ili Održivo upravljanje energijom       IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAR-034 Sistemi, sredstva i oprema za zaštitu na radu O 2 2 6
ZAR-035 Komfor radne okoline O 2 2 7
ZAR-036 Stručna praksa O 2 4 6
ZAR-037 Izborni predmet 2** I 2 1 6
ZAR-038 Diplomski rad O 4 5
UKUPNO 8 13 30
** bira se jedan od tri ponuđena: Upravljanje otpadom, Standardi zaštite ili Organizacija rada i zaštite
Akademski naziv: Diplomirani ekolog – 240 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-01 Fizika životne sredine O 2 2 5
EK-02 Hemija i biohemija životne sredine O 2 2 6
EK-03 Ekologija O 3 2 7
EK-04 Sociologija O 2 1 7
EK-05 Strani jezik 1 O 2 1 5
UKUPNO 11 8 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-06 Botanika sa ekologijom bilјaka O 2 2 7
EK-07 Ekologija mikroorganizama O 2 2 7
EK-08 Klimatologija sa meteorologijom O 2 2 6
EK-09 Strani jezik 2 O 2 1 5
EK-10 Informatika O 2 2 4
EK-11 Terenska nastava O 1
UKUPNO 10 9 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-12 Zoologija sa ekologijom životinja O 2 2 7
EK-13 Osnovi ekonomije O 2 1 6
EK-14 Ekologija čovjeka O 2 2 6
EK-15 Osnovi menadžmenta životne sredine O 2 1 5
EK-16 Biogeografija O 3 2 6
UKUPNO  11 8 30
      II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-17 Biotehnologija sa genetikom O 2 2 6
EK-18 Hidroekologija O 2 2 5
EK-19 Agroekologija O 2 2 6
EK-20 Socijalna ekologija O 2 2 6
EK-21 Menadžment sistema kvaliteta O 2 1 5
EK-22 Terenska nastava O 2
UKUPNO 10 9 30
    III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-23 Zaštita vazduha O 2 2 6
EK-24 Zaštita vode O 2 2 6
EK-25 Zaštita hrane O 2 2 6
EK-26 Zaštita prirode O 2 2 6
EK-27 Ekološko upravlјanje otpadom O 2 2 6
UKUPNO  10 10 30
    III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-28 Projektni menadžment O 2 2 5
EK-29 Indikatori životne sredine O 2 2 5
EK-30 Ekološka tehnologija O 2 2 6
EK-31 Pravni aspekti zaštite životne sredine O 2 2 6
EK-32 Izborni predmet 1* I 2 1 5
EK-33 Terenska nastava O 3
UKUPNO 10 9 30
bira se jedan od četiri ponuđena: Engleski jezik 3, Opšta psihologija, Ekološko vaspitanje ili Ekološki standardi     IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-34 Ekološki inženjering O 2 2 5
EK-35 Prostorno planiranje O 2 2 6
EK-36 Regionalna geografija O 2 1 7
EK-37 Ekoremedijacija O 2 2 6
EK-38 Izborni predmet 2** I 2 1 6
UKUPNO 10 8 30
** bira se jedan od tri ponuđena: Zaštita od buke, Opšta pedagogija ili Didaktika     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
EK-39 Ekotoksikologija O 2 2 6
EK-40 Biodiverzitet O 3 2 5
EK-41 Ekoturizam O 2 1 6
EK-42 Izborni predmet 3*** I 2 1 6
EK-43 Čvrsta biogoriva O 2 2 7
UKUPNO 11 8 30
*** bira se jedan od tri ponuđena: Hazardi u životnoj sredini, Medicinski aspekti zaštite životne sredine ili Marketing
Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite okoline (životne sredine) – 240 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-001 Fizika 1 O 2 2 6
ZA-002 Hemija O 3 2 7
ZA-003 Matematika O 3 2 7
ZA-004 Ekologija i životna sredina O 2 2 6
ZA-005 Engleski jezik 1 O 2 2 4
UKUPNO 12 10 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-006 Fizika 2 O 2 3 7
ZA-007 Statistika O 2 3 7
ZA-008 Zaštita životne sredine O 2 2 6
ZA-009 Hemijski parametri radne i životne sredine O 2 2 5
ZA-010 Engleski jezik 2 – jezik struke O 2 2 5
UKUPNO 10 12 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-011 Zaštita od buke O 2 2 6
ZA-012 Inženjerska mjerenja O 2 2 6
ZA-013 Elektromagnetizam O 2 2 6
ZA-014 Osnovi sistema zaštite O 2 2 6
ZA-015 Informatika O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZA-016 Tehnološki procesi O 2 2 6
ZA-017 Ekotoksikologija O 2 2 6
ZA-018 Fizičke metode mjerenja O 2 2 6
ZA-019 Energetska efikasnost O 2 2 6
ZA-020 Krizni menadžment O 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
    III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAS-021 Botanika O 2 3 8
ZAS-022 Obnovljivi izvori energije O 3 2 8
ZAS-023 Hazardi u životnoj sredini O 2 2 7
ZAS-024 Klimatske promjene i globalna ekonomija O 3 3 7
UKUPNO 10 10 30
    III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAS-025 Indikatori održivosti prostora O 2 2 7
ZAS-026 Ekoremedijacije O 2 3 8
ZAS-027 Prostorno planiranje i životna sredina O 3 2 8
ZAS-028 Agroekologija i zaštita zemljišta O 3 3 7
UKUPNO 10 10 30
    IV godina – VII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAS-029 Zaštita vode O 2 2 6
ZAS-030 Zaštita vazduha O 2 2 6
ZAS-031 Zaštita prirode O 2 2 6
ZAS-032 Zaštita hrane O 2 2 6
ZAS-033 Izborni predmet 1* I 2 2 6
UKUPNO 10 10 30
bira se jedan od tri ponuđena: Projektni menadžment, Klimatologija sa meteorologijom ili Održivo upravljanje energijom     IV godina – VIII semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
ZAS-034 Pravni aspekti zaštite životne sredine O 2 2 6
ZAS-035 Upravljanje otpadom O 2 2 6
ZAS-036 Stručna praksa O 2 4 7
ZAS-037 Izborni predmet 2** I 2 2 6
ZAS-038 Diplomski rad O 4 5
UKUPNO 8 14 30
** bira se jedan od tri ponuđena: Osnovi menadžmenta, Energetska efikasnost u zgradama ili Metodika nastave o životnoj sredini  

II ciklus Ek

Akademski naziv: Magistar ekologije – 300 ECTS     I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEK-01 Ekologija životne sredine O 3 2 7
MEK-02 Total Quality Management O 2 2 7
MEK-03 Monitoring životne sredine O 3 3 8
MEK-04 Ekološki informacioni sistem O 2 3 8
UKUPNO 10 10 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEK-05 Ekološki menadžment O 2 2 7
MEK-06 Ekološki standardi O 3 2 6
MEK-07 Prirodni resursi O 2 2 5
MEK-08 Organizaciono ponašanje O 2 2 6
MEK-09 Izborni predmet 1* I 2 2 6
UKUPNO 11 10 30
** bira se jedan od tri ponuđena: Ekološka mreža, Ekološki pokreti i organizacije ili Pedagogija i psihologija       II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEK-10 Globalizacija i strateški menadžment O 2 2 6
MEK-11 Biodiverzitet O 3 2 6
MEK-12 Ekološko pravo O 3 2 6
MEK-13 Odnosi sa javnošću O 2 2 6
MEK-14 Izborni predmet 2** I 2 2 6
UKUPNO 12 10 30
** bira se jedan od četiri ponuđena: Bioetika, Metodika nastave ekologije Ekoturizam ili Ekologija i energija       II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MEK­-15 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 3 2 10
MEK-16 Završni master rad O 4 20
UKUPNO 3 6 30
Share Button