Na osnovu člana 54 stav 2 alineja a) Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/20), člana 39 stav 2 tačka 5 i 85 stav 1 Statuta Nezavisnog univerziteta Banjaluka,  Senat Univerziteta, na svojoj sjednici održanoj dana 21.09.2020.godine,  d  o  n  o  s  i


AKADEMSKI KALENDAR ZA 2020/2021. GODINU


I Nastava u Akademskoj  2020/2021. godina počinje 05.10.2020. godine i završava se 25.09.2021. godine, a  organizuje se u dva semestra: zimski i ljetnji.

II Svaki semestar ima 15 radnih sedmica nastave, odnosno 30 radnih sedmica u godini.

III U toku akademske godine student prati i pohađa nastavne aktivnosti: predavanja, vježbe, grupne i pojedinačne konsultacije, seminari, prezentacije i obavlja studentsku praksu. Studentska praksa se odvija prema planu za svaki studijski program posebno.

IV Terminski plan izvođenja pojedinih nastavnih aktivnosti utvrđuje se posebnim rasporedom, koji se donosi i objavljuje prije početka svakog semestra.

V Kolokvijalne provjere znanja organizuju se u terminima predviđenim za izvođenje nastavnih aktivnosti, u skladu sa planom nastavnika za svaki nastavni predmet, u pravilu, prva nakon realizacije 50% planiranih aktivnosti u svakom semestru i druga nakon realizacije preostalih 50% planiranih aktivnosti u svakom semestru.

VI Prilikom izrade terminskog plana voditi računa o usklađenosti termina, tako da više od dva kolokvijuma ili dva ispita ne mogu, u pravilu, biti organizovani u istom danu.

VII Ispitni rokovi se organizuju u terminima :

  • Januarsko – februarski od 18. januara do 20. februara 2021. godine (dva termina, od 18. do 30.01. prvi termin, od 08.02. do 20.02. drugi termin);
  • Aprilski od 06. aprila do 30.  aprila 2020. godine (jedan termin);
  • Junsko – julski od 14.juna – 17.jula 2021. godine (dva termina);
  • Septembarski od 30. avgusta do 25. septembra 2021. godine (dva termina);
  • Oktobarski od 11.  do 16. oktobra 2021. godine (jedan termin).

U januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku utvrđuju se dva ispitna termina. Studenti imaju pravo pristupa ispitu u oba utvrđena termina.

U aprilskom i oktobarskom ispitnom roku utvrđuje se jedan ispitni termin.

Ispitni termini utvrđuju se posebnim rasporedom.

VIII Na kraju semestra i akademske godine vrši se ovjera istih u indeksu studenta. Ovjera semestra i akademske godine je obavezna.

IX Izmjene i dopune Akademskog kalendara vrše se po proceduri za njegovo donošenje i potrebno ga je objaviti najmanje 30 dana prije termina koji se mijenjaju.

ZIMSKI SEMESTAR

I   Početak nastave: 05.10.2020. godine.

II   Prvi kolokvijum: 16. novembar-21. novembar 2020.

III   Drugi kolokvijum: 10. januar-16. januar 2021.

IV   Završetak nastave: 15. januara 2021. godine.

RASPORED NASTAVNIH AKTIVNOSTI PO RADNIM SEDMICAMA

UPIS SEMESTRA: 28.09.2020.-02.10.2020. godine
I – VI  nedjelja:  05.10.2020.-14.11.2020. godine: PREDAVANJA I  VJEŽBE
VII   nedjelja: 16.11.2020.-21.11.2020. godine: PRVI KOLOKVIJUM
VIII – XIII nedjelja: 23.11.2020. – 26.12.2020.godine: PREDAVANJA I VJEŽBE
XIV nedjelja: 28.12.-31.12.2020. godine: INDIVIDUALNE I GRUPNE PRIPREME
XV  nedjelja: 10.01.2021.-16.01.2021. godine: DRUGI KOLOKVIJUM
JANUARSKO – FEBRUARSKI ISPITNI ROK:  18.01. – 20.02.2020. godine
UPIS I OVJERA SEMESTRA :  22.02.2021.-26.02.2021. godine

LJETNI  SEMESTAR

I   Početak nastave: 01.03.2021. godine.

II   Prvi kolokvijum: 12. aprila – 17. aprila 2021. godine.

III   Drugi kolokvijum: 07. juna  – 12. juna 2021. godine.

IV   Završetak nastave: 11. juna 2021. godine.

RASPORED NASTAVNIH AKTIVNOSTI PO RADNIM SEDMICAMA

UPIS SEMESTRA: 22.02.2021.-27.02.2021.godine
I – VI  nedjelja: 01.03. – 10.04.2021. godine: PREDAVANJA I  VJEŽBE
VII   nedelja: 12.04. – 17.04. 2021. godine: PRVI KOLOKVIJUM
VIII – XIII nedelja: 19.04. – 04.06.2021. godine: PREDAVANJA I VJEŽBE
 XIV  nedelja: 04.06. – 07.06.2021. godine: INDIVIDUALNE I GRUPNE PRIPREME
XV nedelja: 07.06. – 12.06.2021. godine: II KOLOKVIJUM
JUNSKO – JULSKI  ISPITNI ROK: 14.06. – 17.07.2021. godine
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK: 30.08. –  25.9.2021. godine
UPIS  I OVJERA SEMESTRA: 27.09. – 01.10.2021. godine

Broj: 71-5-435-01/20

Dana: 21.09.2020.godine

                                                                                                           R E K T O R

Prof. dr Zoran Kalinić

Share Button