Profesori i studenti Nezavisnog univerziteta Banja Luka, koji su učestvovali u okruglom stolu, jedinstveni su u mišljenju da je motivacija studenata veliki problem savremene akademske zajednice. Štaviše, u današnjem brzom svijetu u kome živimo, problem motivacije je sve zastupljeniji – od motivacije na poslu, preko motivacije u ličnim odnosima, do životne motivacije uopšte. Motivacija studenata za rad, učenje, angažovaniji pristup nastavi, samo je jedan aspekt sveopšteg problema sa motivacijom.

U raspravi je naglašeno da treba poći od unutrašnjih aspekata koji utiču na motivaciju. Prije svega od toga da li studenti upisuju fakultete i biraju oblasti koje zaista žele i koji ih interesuju ili je u pitanju reakcija na zahtjeve sredine, od roditelja, preko potreba tržišta rada do društva uopšte. S tim u vezi navedeno je da kod studenata koji su izabrali određeni poziv zato što ih zaista zanima, u suštini problem motivacije nije ozbiljan, više je sporadičan i trenutan, nerijetko zavisi od pristupa nastavnika.

Ozbiljniji problem u vezi sa motivacijom primjetan je kod studenata koji nisu pretjerano zainteresovani za oblast koja se izučava na studijskom programu koji su upisali. Drugim riječima, kod studenata koji nevoljno studiraju. Kod njih je neophodno primijeniti specifičan, angažovaniji pristup, kako bi se, prije svega, zainteresovali za oblast koju izučavaju. To je poseban i veoma zahtjevan zadatak nastavnika. Svakom studentu moraju pristupiti na jedinstven način, prepoznati njegov potencijal i usmjeriti ga u pravom smjeru.

Naglašeno je da je motivacija nastavnika takođe ozbiljan problem, i da od nje u dobrom dijelu zavisi i motivacija studenata. S tim u vezi, navedeno je da je posvećenost nastavnika jedan od ključnih aspekata potrebnih za motivaciju studenata. Učesnici okruglog stola su na kraju istakli da ne treba bježati od starih, isprobanih metoda koje se koriste za motivaciju studenata, ali da je svakako neophodno pronaći i nove modele, s ciljem što efikasnijeg pristupa studentima i podsticanjem radoznalosti i motivacije za rad.

Share Button