PRVA GODINA – prvi semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Osnovi ekonomije6
02.Statistika 6
03.Matematika 7
04.Osnovi menadžmenta7
05.Engleski jezik 14

PRVA GODINA – drugi semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Mikroekonomija7
02.Ekonomika preduzeća7
03.Računovodstvo7
04.Sociologija5
05.Engleski jezik 24

DRUGA GODINA – treći semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Privredni sistem i ekonomska politika7
02.Makroekonomija7
03.Teorija odlučivanja6
04.Teorija cijena6
05.Engleski 34

DRUGA GODINA – četvrti semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Međunarodna ekonomija7
02.Strategijski menadžment7
03.Poslovne finansije6
04.Poslovna informatika6
05.Engleski jezik 4.4

TREĆA GODINA – peti semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Operativni menadžment8
02.Finansijska analiza8
03.Upravljanje projektima8
04.Poslovno pravo6

TREĆA GODINA – šesti semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Monetarne i javne finansije8
02.Preduzetnički menadžment8
03.Kvantitativne metode u ekonomiji8
04.Marketing6

ČETVRTA GODINA – MODUL: POSLOVNA EKONOMIJA

Izlazni profil: diplomirani ekonomista u oblasti poslovne ekonomije – 240 ECTS

SEDMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Marketing menadžment8
02.Savremeni privredni sistemi8
03.Makroekonomska analiza8
04.Izborni predmet 1.6

OSMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Mikroekonomska analiza6
02.Ponašanje potrošača6
03.Menadžment sistema kvaliteta7
04.Izborni predmet 2.6
05.Korporativna društvena odgovornost5

IZBORNI PREDMETI:

 1. Istraživanje tržišta
 2. Ekonometrija
 3. Savremeni marketing
 4. Finansijsko računovodstvo

ČETVRTA GODINA – MODUL: MENADžMENT I MARKETING

Izlazni profil: diplomirani ekonomista u oblasti menadžmenta i marketinga – 240 ECTS

SEDMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Poslovna analiza8
02.Menadžment javnog sektora8
03.Marketing menadžment8
04.Izborni predmet 1.6

OSMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Evropsko poslovanje7
02.Upravljanje ljudskim resursima6
03.Upravljanje inovacijama6
04.Izborni predmet 2.6
05.Korporativna društvena odgovornost5

IZBORNI PREDMETI:

 1. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 2. Ponašanje potrošača
 3. Marketing usluga
 4. Istraživanje tržišta

ČETVRTA GODINA – MODUL: TURIZAM

Izlazni profil: diplomirani ekonomista u oblasti turizma – 240 ECTS

SEDMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Osnovi turizma8
02.Istraživanje turističkih tržišta8
03.Ekonomika turizma8
04.Izborni predmet 1.6

OSMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Menadžment turističke destinacije7
02.Marketing u turizmu6
03.Turistička geografija6
04.Izborni predmet 2.6
05.Korporativna društvena odgovornost5

IZBORNI PREDMETI:

 1. Turizam i zaštita životne sredine
 2. Istorijsko-kulturno nasljeđe i turizam
 3. Sportsko-rekreacioni turizam
 4. Turističke regije svijeta

ČETVRTA GODINA – MODUL: FINANSIJE, OSIGURANjE I BANKARSTVO

Izlazni profil: diplomirani ekonomista u oblasti finasija, osiguranja i bankarstva – 240 ECTS

SEDMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Bazel principi i finansijska stabilnost8
02.Ekonomika osiguranja8
03.Upravljanje osiguravajućim društvima 8
04.Izborni predmet 1.6

OSMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Korporativne finansije6
02.Upravljanje rizicima6
03.Bankarstvo7
04.Izborni predmet 2.6
05.Korporativna društvena odgovornost5

IZBORNI PREDMETI:

 1. Finansijsko računovodstvo
 2. Tarife u osiguranju
 3. Marketing usluga
 4. Revizija finansijskih izvještaja

ČETVRTA GODINA – MODUL: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Izlazni profil: diplomirani ekonomista u oblasti računovodstva i revizije – 240 ECTS

SEDMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Finansijska i aktuarska matematika8
02.Tržište hartija od vrijednosti8
03.Računovodstvo troškova8
04.Izborni predmet 1.6

OSMI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Komparativno računovodstvo8
02.Revizija finansijskih izvještaja6
03.Specijalni bilansi5
04.Izborni predmet 2.6
05.Korporativna društvena odgovornost5

IZBORNI PREDMETI:

 1. Računovodstveni informacioni sistemi
 2. Korporativne finansije
 3. Marketing usluga
 4. Finansijsko računovodstvo