R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.PCB-001Osnovi ekonomijeO130305
2.PCB-002SociolgijaO130154
3.PCB-003Matematika za ekonomisteO130456
4.PCB-004Osnovi menadžmentaO130306
5.PCB-005StatistikaO130455
6.PCB-006Engleski jezik 1O130304
7.PCB-007Finansijsko računovodstvoO245456
8.PCB-008MarketingO245306
9.PCB-009MakroekonomijaO245306
10PCB-010Operativni menadžmentO245306
11PCB-011Engleski jezik 2O230306
Ukupno časova aktivne nastave390360750
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
12.PCB-012MikroekonomijaO330306
13.PCB-013Marketing menadžmentO330305
14.PCB-014Poslovna informatikaO330455
15.PCB-015Poslovno pravoO330305
16,PCB-016Poslovne finansijeO330305
17PCB-017Engleski jezik 3O330304
18PCB-018Strategijski menadžmentO445457
19PCB-019Međunarodni marketingO445456
20PCB-020Engleski jezik 4O430305
21PCB-021Izborni predmet 1I445306
22PCB-022Izborni predmet 2I430306
Ukupno časova aktivne nastave375375750
Ukupno ESPB60
  
TREĆA GODINA
23PCB-023Menadžment javnog sektoraO545306
24PCB-024Upravljanje rizicimaO545456
25PCB-025Finansijska tržištaO545306
26PCB-026Izborni predmet 3I530456
27PCB-027Izborni predmet 4I530306
28PCB-028Carinski sistem i politikaO630455
29PCB-029Finansijsko pravoO630455
30PCB-030Izborni predmet 5I630305
31PCB-031Izborni predmet 6I630305
32PCB-032Izborni predmet 7I630305
33PCB-033Praksa 4 nedelje 6 150 
34PCB-034Izrada završnog (dodiplomskog) rada 6 1805
Ukupno časova aktivne nastave3456901035
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

Izborni nastavni predmeti od 6 ESPB bodova:

 1. Finansijska analiza,
 2. Finansijsko izvještavanje,
 3. Poreski sistem i politika,
 4. Finansijska kontrola i revizija,
 5. Aktuarska matematika,
 6. Specijalni bilansi,
 7. Spoljnotrgovinsko poslovanje.

Izborni nastavni predmeti od 5 ESPB bodova:

 1. Fiskalni menadžment,
 2. Utvrđivanje i naplata javnih prihoda,
 3. Marketing usluga,
 4. Pravo EU,
 5. Međunarodne finansije.
 6. Transport,
 7. Teorija  odlučivanja