Prva godina – Prvi semestar

PredmetECTS
Fizika životne sredine5
Hemija i biohemija životne sredine6
Ekologija7
Sociologija7
Engleski jezik5
UKUPNO30

Prva godina – Drugi semestar

PredmetECTS
Botanika sa ekologijom biljaka5
Zoologija sa ekologijom životinja5
Ekologija mikroorganizama5
Biotehnologija  sa genetikom5
Ekološka informatika5
Izborni predmet 14
Terenska nastava1
UKUPNO30

Druga godina – Treći semestar

PredmetECTS
Marketing7
Osnovi ekonomije6
Ekologija čovjeka 7
Menadžment sistema kvaliteta5
Biogeografija5
UKUPNO30

Druga godina – Četvrti semestar

PredmetECTS
Terestični ekosistemi7
Akvatični ekosistemi5
Agroekologija6
Socijalna ekologija6
Osnovi menadžmenta životne sredine 5
Terenska nastava1
UKUPNO30

Treća godina – Peti semestar

PredmetECTS
Zaštita vazduha6
Zaštita vode6
Zaštita  hrane6
Zaštita prirode6
Ekološko upravljanje otpadom6
UKUPNO30

Treća godina – Šesti semestar

PredmetECTS
Projektni menadžment5
Ekološki inženjering5
Ekološka tehnologija4
Pravni aspekti zaštite životne sredine5
Izborni predmet 24
Ekološko vaspitanje7
UKUPNO30

Lista izbornih predmeta:

Izborni predmet  1:

  • Biostatika
  • Evoluciona biologija
  • Klimatologija sa meteorologijom

Izborni predmet 2:

  • Zaštita od buke
  • Zaštita od zračenja
  • Ekotoksikologija
  • Ekologija invazivnih vrsta