ekologija1

Kako se uslovi života brzo mijenjaju, a uticaj čovjeka na ekosistem sve očitiji i intenzivniji, jasna je potreba za mladim kadrom koji je u stanju da se nosi sa svim izazovima i na savremen način prati i rješava ekološke probleme u praksi. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru državnih institucija na svim nivoima (angažovanih na uspostavljanju i sprovođenju funkcionalnosti ekosistema i sistema zaštite životne sredine), specijalizovanim javnim i privatnim agencijama, inspekcijama, specijalizovanim službama za kontrolu i nadzor, konsultantskim institucijama i dr.

 

I ciklus

Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite na radu – 240 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-001

Fizika 1

O 2 2 6

ZA-002

Hemija

O 3 2 7

ZA-003

Matematika O 3 2 7

ZA-004

Ekologija i životna sredina O 2 2 6
ZA-005 Engleski jezik 1 O 2 2 4

UKUPNO

    12 10

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-006 Fizika 2 O 2 3 7
ZA-007 Statistika O 2 3 7
ZA-008 Zaštita životne sredine O 2 2 6
ZA-009 Hemijski parametri radne i životne sredine O 2 2 5
ZA-010 Engleski jezik 2 – jezik struke O 2 2 5

UKUPNO

     10  12

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-011

Zaštita od buke

O 2 2 6

ZA-012

Inženjerska mjerenja

O 2 2 6

ZA-013

Elektromagnetizam

O 2 2 6

ZA-014

Osnovi sistema zaštite

O 2 2 6

ZA-015

Informatika

O 2 2 6

UKUPNO

    10 10

30

 

 

 II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-016

Tehnološki procesi

O

2 2 6

ZA-017

Ekotoksikologija

O

2 2 6

ZA-018

Fizičke metode mjerenja

O

2 2 6

ZA-019

Energetska efikasnost

O

2 2 6

ZA-020

Krizni menadžment

O

2 2 6

UKUPNO

    10 10

30

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-021 Termodinamika

O

3 2 7
ZAR-022 Metode procjene rizika

O

3 2 8
ZAR-023 Elektromagnetna zračenja

O

3 2 8
ZAR-024 Zaštita i osiguranje

O

2 3 7

UKUPNO

    11 9

30

 

 

 III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-025 Materijali

O

2 2 7
ZAR-026 Rizik od mehaničkih djelovanja

O

2 3 7
ZAR-027 Profesionalni rizik

O

3 3 8
ZAR-028 Zaštita u transportu i logistika

O

3 2 8

UKUPNO

    10 10

30

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-029 Energetska efikasnost objekata O  2 2 6
ZAR-030 Požari i eksplozije O  2 2 6
ZAR-031 Električne instalacije i mjere sigurnosti O  2 2 6
ZAR-032 Psihofiziologija rada O  2  2 6
ZAR-033 Izborni predmet 1* I  2  2 6

UKUPNO

    10 10

30

* bira se jedan od tri ponuđena: Pravni osnov zaštite,

Obnovljivi izvori energije ili
Održivo upravljanje energijom

 

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-034 Sistemi, sredstva i oprema za zaštitu na radu O 2 2 6
ZAR-035 Komfor radne okoline O 2 2 7
ZAR-036 Stručna praksa O 2 4 6
ZAR-037 Izborni predmet 2** I 2 1 6
ZAR-038 Diplomski rad O 4 5

UKUPNO

    8 13

30

** bira se jedan od tri ponuđena: Upravljanje otpadom,

Standardi zaštite ili
Organizacija rada i zaštite

 

 

Akademski naziv: Diplomirani ekolog – 240 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-01

Fizika životne sredine

O 2 2 5

EK-02

Hemija i biohemija životne sredine

O 2 2 6

EK-03

Ekologija O 3 2 7

EK-04

Sociologija O 2 1 7
EK-05 Strani jezik 1 O 2 1 5

UKUPNO

    11 8

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-06 Botanika sa ekologijom bilјaka O 2 2 7
EK-07 Ekologija mikroorganizama O 2 2 7
EK-08 Klimatologija sa meteorologijom O 2 2 6
EK-09 Strani jezik 2 O 2 1 5
EK-10 Informatika O 2 2 4
EK-11 Terenska nastava O 1

UKUPNO

    10 9

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-12 Zoologija sa ekologijom životinja O 2 2 7
EK-13 Osnovi ekonomije O 2 1 6
EK-14 Ekologija čovjeka O 2 2 6
EK-15 Osnovi menadžmenta životne sredine O 2 1 5
EK-16 Biogeografija O 3 2 6

UKUPNO

     11 8

30

 

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-17 Biotehnologija sa genetikom O 2 2 6
EK-18 Hidroekologija O 2 2 5
EK-19 Agroekologija O 2 2 6
EK-20 Socijalna ekologija O 2 2 6
EK-21 Menadžment sistema kvaliteta O 2 1 5
EK-22 Terenska nastava O 2

UKUPNO

    10 9

30

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-23 Zaštita vazduha O 2 2 6
EK-24 Zaštita vode O 2 2 6
EK-25 Zaštita hrane O 2 2 6
EK-26 Zaštita prirode O 2 2 6
EK-27 Ekološko upravlјanje otpadom O 2 2 6

UKUPNO

     10 10

30

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-28

Projektni menadžment

O

2 2 5

EK-29

Indikatori životne sredine

O

2 2 5

EK-30

Ekološka tehnologija

O

2 2 6

EK-31

Pravni aspekti zaštite životne sredine

O

2 2 6

EK-32

Izborni predmet 1*

I

2 1 5

EK-33

Terenska nastava

O

3

UKUPNO

    10 9

30

* bira se jedan od četiri ponuđena: Engleski jezik 3,

Opšta psihologija,
Ekološko vaspitanje ili
Ekološki standardi

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-34

Ekološki inženjering O 2 2 5

EK-35

Prostorno planiranje O 2 2 6

EK-36

Regionalna geografija O 2 1 7

EK-37

Ekoremedijacija O 2 2 6

EK-38

Izborni predmet 2** I 2 1 6

UKUPNO

    10 8

30

** bira se jedan od tri ponuđena: Zaštita od buke,

Opšta pedagogija ili
Didaktika

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-39

Ekotoksikologija O 2 2 6

EK-40

Biodiverzitet O 3 2 5

EK-41

Ekoturizam O 2 1 6

EK-42

Izborni predmet 3*** I 2 1 6

EK-43

Čvrsta biogoriva O 2 2 7

UKUPNO

    11 8

30

*** bira se jedan od tri ponuđena: Hazardi u životnoj sredini,

Medicinski aspekti zaštite životne sredine ili
Marketing

 

 

 

Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite okoline (životne sredine) – 240 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-001

Fizika 1

O 2 2 6

ZA-002

Hemija

O 3 2 7

ZA-003

Matematika O 3 2 7

ZA-004

Ekologija i životna sredina O 2 2 6
ZA-005 Engleski jezik 1 O 2 2 4

UKUPNO

    12 10

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-006 Fizika 2 O 2 3 7
ZA-007 Statistika O 2 3 7
ZA-008 Zaštita životne sredine O 2 2 6
ZA-009 Hemijski parametri radne i životne sredine O 2 2 5
ZA-010 Engleski jezik 2 – jezik struke O 2 2 5

UKUPNO

    10 12

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-011

Zaštita od buke

O 2 2 6

ZA-012

Inženjerska mjerenja

O 2 2 6

ZA-013

Elektromagnetizam

O 2 2 6

ZA-014

Osnovi sistema zaštite

O 2 2 6

ZA-015

Informatika

O 2 2 6

UKUPNO

    10 10

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-016

Tehnološki procesi

O

2 2 6

ZA-017

Ekotoksikologija

O

2 2 6

ZA-018

Fizičke metode mjerenja

O

2 2 6

ZA-019

Energetska efikasnost

O

2 2 6

ZA-020

Krizni menadžment

O

2 2 6

UKUPNO

    10 10

30

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-021

Botanika O 2 3 8

ZAS-022

Obnovljivi izvori energije O 3 2 8

ZAS-023

Hazardi u životnoj sredini O 2 2 7

ZAS-024

Klimatske promjene i globalna ekonomija O 3 3 7

UKUPNO

    10 10

30

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-025

Indikatori održivosti prostora O 2 2 7

ZAS-026

Ekoremedijacije O 2 3 8

ZAS-027

Prostorno planiranje i životna sredina O 3 2 8

ZAS-028

Agroekologija i zaštita zemljišta O 3 3 7

UKUPNO

    10 10

30

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-029 Zaštita vode O 2 2 6
ZAS-030 Zaštita vazduha O 2 2 6
ZAS-031 Zaštita prirode O 2 2 6
ZAS-032 Zaštita hrane O 2 2 6
ZAS-033 Izborni predmet 1* I 2 2 6

UKUPNO

    10 10

30

* bira se jedan od tri ponuđena: Projektni menadžment,

Klimatologija sa meteorologijom ili
Održivo upravljanje energijom

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-034 Pravni aspekti zaštite životne sredine O 2 2 6
ZAS-035 Upravljanje otpadom O 2 2 6
ZAS-036 Stručna praksa O 2 4 7
ZAS-037 Izborni predmet 2** I 2 2 6
ZAS-038 Diplomski rad O 4 5
UKUPNO     8 14 30

** bira se jedan od tri ponuđena: Osnovi menadžmenta,

Energetska efikasnost u zgradama ili
Metodika nastave o životnoj sredini

 

 

II ciklus

Akademski naziv: Magistar ekologije – 300 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK-01

Ekologija životne sredine

O 3 2 7

MEK-02

Total Quality Management

O 2 2 7

MEK-03

Monitoring životne sredine O 3 3 8

MEK-04

Ekološki informacioni sistem O 2 3 8

UKUPNO

    10 10

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK-05 Ekološki menadžment O 2 2 7
MEK-06 Ekološki standardi O 3 2 6
MEK-07 Prirodni resursi O 2 2 5
MEK-08 Organizaciono ponašanje O 2 2 6
MEK-09 Izborni predmet 1* I 2 2 6

UKUPNO

    11 10

30

** bira se jedan od tri ponuđena: Ekološka mreža,

Ekološki pokreti i organizacije ili
Pedagogija i psihologija

 

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK-10

Globalizacija i strateški menadžment

O 2 2 6

MEK-11

Biodiverzitet

O 3 2 6

MEK-12

Ekološko pravo

O 3 2 6

MEK-13

Odnosi sa javnošću

O 2 2 6

MEK-14

Izborni predmet 2**

I 2 2 6

UKUPNO

    12 10

30

** bira se jedan od četiri ponuđena: Bioetika,

Metodika nastave ekologije
Ekoturizam ili
Ekologija i energija

 

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK­-15

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

3 2 10

MEK-16

Završni master rad

O

4 20

UKUPNO

    3 6

30

 

 

III ciklus