MODUL: POSLOVNA EKONOMIJA

Izlazni profil: magistar ekonomije u oblasti poslovne ekonomije – 300 ECTS

PRVI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Metodologija naučno-istraživačkog rada8
02.Korporativno upravljanje8
03.Međunarodni ekonomski odnosi7
04.Izborni predmet 1.7

DRUGI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Evropske ekonomske integracije5
02.Savremena trgovina5
03.Izbornio predmet 2.5
04.Završni – Magistarski rad15

IZBORNI PREDMETI:

 1. Globalizacija
 2. Međunarodna monetarna ekonomija
 3. Berzansko poslovanje
 4. Međunarodno poslovno finansiranje

MODUL:  MENADžMENT I MARKETING

Izlazni profil: magistar ekonomije u oblasti menadžmenta i marketinga – 300 ECTS

PRVI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Metodologija naučno-istraživačkog rada8
02.Međunarodni menadžment8
03.Organizaciono ponašanje7
04.Izborni predmet 1.7

DRUGI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Savremena trgovina5
02.Međunarodni marketing5
03.Izbornio predmet 2.5
04.Završni – Magistarski rad15

IZBORNI PREDMETI:

 1. Evropske ekonomske integracije
 2. Međunarodno poslovno finansiranje
 3. Savremeni menadžment
 4. Globalizacija

MODUL:  TURIZAM

Izlazni profil: magistar ekonomije u oblasti turizma – 300 ECTS   

PRVI SEMESTAR                       

NAZIV PREDMETAECTS
01.Metodologija naučno-istraživačkog rada8
02.Poslovanje turističkih agencija8
03.Međunarodni turizam7
04.Izborni predmet 1.7

  DRUGI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Turizam i regionalni razvoj5
02.Resursi u turizmu5
03.Izbornio predmet 2.5
04.Završni – Magistarski rad15

IZBORNI PREDMETI:

 1. Regionalni prioriteti u razvoju turizma
 2. Poslovanje ugostiteljskih preduzeća
 3. Marketing u ugostiteljstvu
 4. Putničke agencije

MODUL: FINANSIJE, OSIGURANjE I BANKARSTVO

Izlazni profil: magistar ekonomije u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja – 300 ECTS     

PRVI SEMESTAR                                                                                                                                    

NAZIV PREDMETAECTS
01.Metodologija naučno-istraživačkog rada8
02.Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje8
03.Osiguranje i reosiguranje7
04.Izborni predmet 1.7

DRUGI SEMESTAR

NEZIV PREDMETAECTS
01.Međunarodno osiguranje5
02.Upravljanje bankarskim poslovanjem5
03.Izbornio predmet 2.5
04.Završni – Magistarski rad15

IZBORNI PREDMETI:

 1. Savremeni menadžment
 2. Novac i bankarstvo
 3. Životno osiguranje
 4. Berzansko poslovanje

PRVA GODINA – MODUL: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Izlazni profil: magistar ekonomije u oblasti računovodstva i revizije – 300 ECTS                                                                                                                                         

PRVI SEMESTAR

NAZIV PREDMETAECTS
01.Metodologija naučno-istraživačkog rada8
02.Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje8
03.Napredna revizija7
04.Izborni predmet 1.7

DRUGI SEMESTAR

NEZIV PREDMETAECTS
01.Upravljačko računovodstvo5
02.Međunarodni računovodstveni standardi5
03.Izbornio predmet 2.5
04.Završni – Magistarski rad15

IZBORNI PREDMETI:

 1. Teorija i analiza bilansa
 2. Savremeni menadžment
 3. Aktuarska matematika
 4. Novac i bankarstvo