I godina – I semestar  

PredmetECTS
Ekologija životne sredine7
Total Quality Management7
Monitoring životne sredine8
Ekološki informacioni sistem8
UKUPNO30

    I godina – II semestar  

PredmetECTS
Ekološki menadžment7
Ekološki standardi6
Prirodni resursi5
Organizaciono ponašanje6
Izborni predmet 1*6
UKUPNO30

** bira se jedan od tri ponuđena: Ekološka mreža, Ekološki pokreti i organizacije ili Pedagogija i psihologija     

II godina – III semestar  

PredmetECTS
Globalizacija i strateški menadžment6
Biodiverzitet6
Ekološko pravo6
Odnosi sa javnošću6
Izborni predmet 2**6
UKUPNO30

** bira se jedan od četiri ponuđena: Bioetika, Metodika nastave ekologije Ekoturizam ili Ekologija i energija      

 II godina – IV semestar  

PredmetECTS
Metodologija naučnoistraživačkog rada10
Završni master rad20
UKUPNO30