ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО НЕМИНОВНОСТ У СВАКОДНЕВНИМ  ПОСЛОВНИМ АКТИВНОСТИМА

Проф. др Марко Аћић

Посматрајући развој појма међународних организација можемо уочити да се од почетних теоријских разматрања овај веома сложен појам данас одразио и  практично како на међународно право тако и на међународне односе –  под којима  можемо посматрати и њихов економски дио. У XX вијеку који се веома често сматра за период изразите институционализације међународних односа, међународне организације су успјеле да постану равноправани субјект међуанродног права са државама.

На овакав епилог или жаргонски речено стајање „раме уз раме“ држава и међународних организација утицало је више  фактора:

  •  убрзан развој човјечанаства који је довео  до потребе рјешавања конфликата мирним путем на системски начин на основу научених лекција из Другог Свјетског рата,
  • повећење броја али и улоге међународних организације, прије свега Уједињених нација посебно након успјешно спроведеног процеса деколонизације, развијања великог броја програма подршке земљама у развоују, превенцији нуклеарних сукоба али и кофификацији међународног права,
  •  повећање броја субјеката укључених у међународне економске активности,
  • виши степен изучавања права међунaродних организација широм свијета.

Данашње правно и пословно окружење је вријеме убрзаног кретања информација али и капитала, људи, роба и услуга што је посебно видљиво у функционисању Европске уније као међународне организације sui generis. Све наведено подразумијева познавање међународног права прије свега субјективитета његових субјеката тј. како држава тако и међународних организација. У први план намјерно стављамо и државе и међународне организације јер савремени трендови готово да не праве разлику данас у значају наведених субјеката међуанродног права.

Како је наш фокус на међународним организацијама чије право у ширем смислу спада у међународно (јавно) право, морамо нагласити да пораст значаја њиховог субјективитета има узроке и у порасту броја како владиних тако и невладиних организација које су од локалног па до међуанродног нивоа све више укључене у креирање стратешких докумената, процесе лобирања код доносиоца одлука на различитим нивоима па до финансирање пројеката у више области од значаја за друштво у цјелини.

Поставље се питање како на микро и макро плану прилагодити пословање, образовање  али и ефикасност ширег спектра субјеката права да би се у ери растућег утицаја међународних организација успјешно прилагодили трендовима које намећу подједнако међуанародно право и економија. По нама је рјешење у системском приступу који подразумијева појединачне али и паралелне процесе у пословном окружењу и образовном систему. Почевши од пословног окружења, битно је нагласити да од примарног нивоа субјеката у пословању на којем се налазе предузећа или мирко бизниси па до нивоа мултинационалних компанија теоријски и практично њихово пословање треба хармонизовати са потребама сарадње са међународним организацијама јер се неријетко ради о строго формалним процедурама од чије примјене зависи и успјешност самих пословних активности. На практичном примјеру аплицирања за финансијска средства  Европске Уније може се уочити да без познавања теоријског дијела које се односи на право Европске уније прије свега на дио који се односи на ИПА фондове, није могуће доћи ни до аплицирања и одобравања ових средстрава за крајње кориснике.

Са друге стране питање обазовања једнако је важно да би се будући (прије свега) академски грађани као особе одговорне за реализацији пословних али и административних активности оспособили за изазове који их очекују у конкретном пословним активностима након завршетка школовања.

Независни универзитет Бања Лука на вријеме је препознао савремене тенденције у међународном праву и економији пружајући кроз више факултета али предмета на истима шири спектар усвајања  теоријских спознаја које у раду са одговорним наставницима студенти могу врло брзо и практично примјенити. Коришћење актуелне литературе из области међународног  права а посебно његовог  пословног дијела  уз изучавање теоријског и практичног дјеловања регионалних и универзалних међународних организацаија оспособљавају студенте да се у будућем радном окружењу адекватно прилагоде изазовима који се односе на сарадњу са међуанродним организацијама које су  постале незаобилазан фактор пословних процеса у више области. На основним студијама као и на  постдипломском дијелу образовања на Независном универзитету Бања Лука пружа се шанса студентима за стицање адекватног знања кроз изучавање права међународних организација, међународног пословног права са правом ЕУ, економске дипломатије  и других сличних предмета да би они по окончању били адекватно припремљени за изазове у будућим професионалним активностима.