Универзитет је организован на начин да интегрише више организационих јединица у једну организациону цјелину којом се обезбјеђује цјеловитост рада Универзитета.

Универзитет у свом саставу има сљедеће организационе јединице:

  1. факултете – организационе јединице које су основане ради остваривања студијских програма из сродних дисциплина, научних истраживања и умјетничког рада;4
  2. Институт – организациона јединица која изводи научно-истраживачки рад;

    Стручне службе Универзитета оснивају се ради обављања посебних стручни послова, те ради пружања различитих сервиса и услуга, а опис послова, број извршилаца и друга  питања од значаја за организовање и рад ових служби, регулишу се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

    Универзитет може оснивати и друге организационе јединице чијом дјелатношћу се осигурава систем цјеловитости високог образовања, у складу са потребама Универзитета, запослених и студената (департман, одјељење, катедра, лабораторија, радионица, универзитетски центар, истраживачки центар, службе и сервиси и друго)

    У саставу организационих јединица Универзитета могу се, такође, у складу са потрeбама организационих јединица и Универзитета, оснивати подорганизационе јединице (одсјеци, департмани, центри, катедре и сл.).