AKADEMSKI KALENDAR ZA 2018/2019. GODINU

Banja Luka, juni 2018. godine.

Na osnovu člana 64 stav 2 alineja a) Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10), člana 39 stav 2 tačka 5 i 85 stav 1 Statuta Nezavisnog univerziteta Banjaluka,  Senat Univerziteta, na svojoj sjednici održanoj dana 21.06.2018. godine,  d  o  n  o  s  i

AKADEMSKI KALENDAR ZA 2018/2019. GODINU

I Akademska 2018/2019. godina počinje 08.10.2018. godine i završava se 28.09.2019. godine, a  organizuje se u dva semestra: Zimski i ljetni.

II Svaki semestar ima 15 radnih sedmica nastave, odnosno 30 radnih sedmica u godini.

III U toku akademske godine student prati i pohađa nastavne aktivnosti: predavanja, vježbe, grupne i pojedinačne konsultacije, seminari, prezentacije i studentska praksa. Studentska praksa se odvija prema planu za svaki studijski program posebno.

IV Terminski plan izvođenja pojedinih nastavnih aktivnosti utvrđuje se posebnim rasporedom, koji se donosi i objavljuje prije početka svakog semestra.

V Kolokvijalne provjere znanja organizuju se u terminima predviđenim za izvođenje nastavnih aktivnosti, u skladu sa planom nastavnika za svaki nastavni predmet, u pravilu, prva nakon realizacije 50% planiranih aktivnosti u svakom semestru i druga nakon realizacije preostalih 50% planiranih aktivnosti u svakom semestru.

VI Prilikom izrade terminskog plana voditi računa o usklađenosti termina, tako da više od dva kolokvijuma ili dva ispita ne mogu, u pravilu, biti organizovani u istom danu.

VII Ispitni rokovi se organizuju u terminima :

  • Januarsko – februarski od 14. januara do 23. februara 2019. godine (dva termina);
  • Aprilski od 01. aprila do 27.  aprila 2019. godine (jedan termin);
  • Junsko – julski od 10. juna do 13. jula 2019. godine (dva termina);
  • Septembarski od 03. septembar do 28. septembra 2019. godine (dva termina);
  • Oktobarski od 15. septembra do 12. oktobra 2019. godine (jedan termin).

U januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku utvrđuju se dva ispitna termina. Studenti imaju pravo pristupa ispitu u oba utvrđena termina.

U aprilskom i oktobarskom ispitnom roku utvrđuje se jedan ispitni termin.

Ispitni termini utvrđuju se posebnim rasporedom.

VIII Na kraju semestra i akademske godine vrši se ovjera istih u indeksu studenta. Ovjera semestra i akademske godine je obavezna.

IX Izmjene i dopune Akademskog kalendara vrše se po proceduri za njegovo donošenje i potrebno ga je objaviti najmanje 30 dana prije termina koji se mijenjaju.

X Akademski kalendar objavljuje se najkasnije 30 dana prije početka akademske godine, na internet stranici Univerziteta i oglasnoj ploči.

ZIMSKI SEMESTAR

I   Početak nastave: 08.10.2018. godine.

II   Prvi kolokvijum: 19. novembra – 24. novembra 2018. godine.

III   Drugi kolokvijum: 15. januara 2019 – 19. januara 2019. godine.

IV   Završetak nastave: 19. januara 2019. godine.

RASPORED NASTAVNIH AKTIVNOSTI PO RADNIM SEDMICAMA

UPIS SEMESTRA: 24.09.2018. – 01.10.2018. godine
I – VI  nedjelja:  08.10.2018. – 17.11.2018. godine: PREDAVANJA I  VJEŽBE
VII   nedjelja: 18.11.2018. – 25.11.2018. godine: PRVI KOLOKVIJUM
VIII – XIII nedjelja: 26.11.2018. – 05.01.2019. godine: PREDAVANJA I VJEŽBE
XIV nedjelja: 06.01.2019. – 12.01.2019. godine: INDIVIDUALNE I GRUPNE PRIPREME
XV  nedjelja: 15.01.2019 – 19.01.2019. godine: DRUGI KOLOKVIJUM
JANUARSKO – FEBRUARSKI ISPITNI ROK:  21.01.2019 – 09.03.2019. godine
UPIS I OVJERA SEMESTRA :  25.02. – 07.03.2019. godine

LJETNI  SEMESTAR

I   Početak nastave: 25.02.2019. godine.

II   Prvi kolokvijum: 08. aprila – 13. aprila 2019. godine.

III   Drugi kolokvijum: 03. juna  – 08. juna 2019. godine.

IV   Završetak nastave: 08. juna 2019. godine.

RASPORED NASTAVNIH AKTIVNOSTI PO RADNIM SEDMICAMA

I – VI  nedjelja: 25.02. – 06.04.2019. godine: PREDAVANJA I  VJEŽBE
VII   nedelja: 08.04. – 13.04. 2019. godine: PRVI KOLOKVIJUM
VIII – XIII nedelja: 15.04. – 25.05.2018. godine: PREDAVANJA I VJEŽBE
 XIV  nedelja: 27.05. – 01.06.2019. godine: INDIVIDUALNE I GRUPNE PRIPREME
XV nedelja: 03.06. – 08.06.2019. godine: II KOLOKVIJUM
JUNSKO – JULSKI  ISPITNI ROK: 10.06. – 13.07.2019. godine
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK: 03.09. –  28.09.2019. godine
UPIS  I OVJERA SEMESTRA: 23.09. – 30.09.2019. godine

Broj: 71-3-192-7/18

Dana: 21.06.2018. godine

                                                                                                                  R E K T O R

                                                                                                          Prof. dr Zoran Kalinić     

Share Button