У складу са Закључком Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-733/20, од 10.03.2020. године у вези са информацијом о појави корона вируса и предузетим активностима у Републици Српској, на основу члана 79. Статута Независног универзитета Бања Лука (Принципи организовања наставе по систему учења на даљину), у циљу примјене наложених мјера Владе Републике Српске и потребе да се избјегну све активности окупљања студената у високошколској установи, све ради превентивног дјеловања и спречавања ширења корона вируса у републици Српској, Сенат Универзитета доноси следеће одлуке:

 1. Усваја се Прилагођени план извођења наставе електронским путем на свим факултетима Независног универзитета којим се утврђују мјере за привремено организовање дијела наставних активности у режиму система учења на даљину и електронске комуникације на Независном универзитету Бања Лука, без физичког присуства студената на Универзитету,

 2. Мјере се односе на дио наставних активности које захтјевају физичко присуство студената на Универзитету,

 3. Мјере се односе на наставно особље и студенте који су укључени у наставни процес на првом, другом  и трећем  циклусу студијских програма који се изводе Независном универзитету Бања Лука,

 4. Наставно особље Униварзитета које у складу са студијским календаром за љетни семестар академске 2019/2020. године изводи наставне активности наведене под тачком (4) ове Одлуке обавезује се да поступа на следећи начин:

  1. Путем званичног сајта Универзитета, огласне плоче појединих факултета на е-настави, упутити студенте на садржај сваког предмета у циљу савладавања наставног садржаја обухваћеног у плану и програму појединачног предмета љетњег семестра;

  2. Путем званичног сајта Универзитета, огласне плоче појединих факултета на е-настави обавјестити студенте и ставити им на располагање списак тема са упутама за израду и предају семинарских радова, студија случаја или других истраживачких активности, уколико су  такве активности обухваћене у плану и програму појединачног предмета;

  3. Путем званичног сајта Универзитета, огласне плоче појединих факултета на е-настави, обавјестити студенте и ставити им на располагање листу са испитним питањима која ће бити обухваћена писменом провјером знања, сходно плану и програму појединачног предмета;

  4. Путем званичног сајта Универзитета, огласне плоче појединих факултета на е-настави, обавјестити и ставити  на располагање студентима и сваки други материјал, обавјештења или информације који су неопходни за савладавање плана и програма појединачног предмета.

 5. Задужују се декани да информацију о комуникацији са студентима (сваким појединачно) и одзиву студената пред сваки колоквиј и информацији о примјени мјера из тачке (4) достављају проректору за наставу који ће у консултацији са генералним секретаром и ректорм универзитета дати нова упуства за организивање завршних испита.

 6. Сви наставни материјали  и остали садржаји који су обухваћени у систему учења на даљину морају бити доступни сваком студенту бесплатно, у складу са уговором о студирању, Статутом Универзитета и другим важећим правилима која се примјењују на Независном универзитету Бања Лука.

 7. Одлука ступа на снагу 16.03.2020. године и примјењује се до 30.03.2020. године, осим уколико Влада Републике Српске или други надлежни орган не донесу нове или измјењене одлуке о мјерама за превенцију ширења вируса корона.


Предсједавајући
проф. др Зоран Калинић

Share Button