Mirko Balaban je diplomirao 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta u Banja Luka. Magistrirao je 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta na temu Kreiranje strategije razvoja i njen značaj za osiguravajuće kompanije kao institucionalne investitore. U osiguranju je zaposlen poslednjih 5 godina, radio je u Uniqa osiguranju do 2013. godine, kada prelazi u Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, gde ostvaruje veoma dobre rezultate na mestu direktora ekspoziture.

Njegove glavne oblasti rada i poslovanja vezane su za osiguranje, posebno neživotne vrste osiguranja, kao i prodajne veštine i menadžment. U okviru neživotnih vrsta osiguranja bavio se strateškim planiranjem prodaje, kao i analizom tržišta osiguranja, a u cilju unapređenja prodaje.

Menadžer je sa bogatim iskustvom. Iza sebe ima više od 10 obuka, na temu Osnove osiguranje, procene rizika i upravljanje rizicima u osiguranju, kao i  i analize i razvoja prodajnihveština i modela.


NUBL