Datum rođenja:19.08.1995 god ,Strigova Kostajnica
Državljanstvo:RS/BiH,
Obrazovanje:
Završio sam Tehnološki fakultet ,hemijsko oplemenjivanje tekstila na Zagrebačkom sveučilištu 1974-1979 god.Završio takođe 2007 god BLC Banja Luka i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste,pošto sam radio u privredi i javnoj upravi.
Na Nezavisnom Univerzitetu u BL,upisao sam master –II stepen Ekonomskopg fakulteta smjer menađžer 2015 god.Naziv završnog specijalističkog rada je „Provođenje promjena u javnim institucijama“.
Prvo zaposlenje,bilo je Kombinat „Sana“ Novi Grad, i to nakon pripravničkog staža ,šef tehničke operative –pogon hemijska dorada. U Sani sam radio od početka 1979 -1981 god,kada sam u nakon političkog rasporeda upućen u opštinsku upravu i to od 1981-do današnjeg dana tj 2017godine.
Imam cca 37 god radnog staža,od čega u upravi 32 god ,a ostalo u privredi.U privredi uz rad u Kombinatu „Sana“ Novi Grad,bio sam direktor DP „Una“ fabrika obuće Kostajnica cca 4 godine (1997-2000 god. ),prije privatizacije,kada sam se vratio ponovo u opštinsku upravu.U upravi sam radio na poslovima samostalnog stručnog saradnika ,šefa odsjeka,šefa službe, sekretara Skupštine,te sada Savjetnika Načelnika. Uglavnom najviše u upravi sam radio poslove urbanizma i građenja infrastrukture tj razvojnu komponentu u lokalnoj zajednici.
Nakon 1996 god završio sam mnoge seminare i edukacije koje je provodila EU ,USAID,KFW i UNHCER,koji su imali teme privatizacije društvenog kapitala,razvoj i aktivnosti NVO ,izrada biznis planova i razvojnih projekata u oblasti zaštite čovjekove okoline,infrastrukture ,posebno pitanja vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda.Preko dvadeset godina radim kao rukovodilac u upravi.
U cijelom tom periodu uglavnom sam uspiješno ocjenjivan ,smiren u poslu i uspijevao uspostaviti saradnju sa saradnicima.
Vojsku sam odslužio 1980 god,i imam dvoje djece.Uspiješno se služim sa informatičkom tehnikom u nekoliko programa.Pasivno se služim engleskim i francuskim jezikom.


NUBL